รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นครนายก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บ้านนา เขาเพิ่ม ระดับดี
2 บ้านนา ทองหลาง ระดับพัฒนา
3 บ้านนา บางอ้อ ระดับดี
4 บ้านนา บ้านนา ระดับพัฒนา
5 บ้านนา บ้านพร้าว ระดับดี
6 บ้านนา บ้านพริก ระดับพัฒนา
7 บ้านนา ป่าขะ ระดับดี
8 บ้านนา พิกุลออก ระดับดีเยี่ยม
9 บ้านนา ศรีกะอาง ระดับดีเยี่ยม
10 บ้านนา อาษา ระดับดี
11 ปากพลี เกาะโพธิ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
12 ปากพลี เกาะหวาย ระดับดี
13 ปากพลี โคกกรวด ไม่ผ่านเกณฑ์
14 ปากพลี ท่าเรือ ไม่ผ่านเกณฑ์
15 ปากพลี นาหินลาด ไม่ผ่านเกณฑ์
16 ปากพลี ปากพลี ระดับดี
17 ปากพลี หนองแสง ระดับดี
18 เมืองนครนายก เขาพระ ระดับพื้นฐาน
19 เมืองนครนายก ดงละคร ระดับดี
20 เมืองนครนายก ดอนยอ ระดับดี
21 เมืองนครนายก ท่าช้าง ระดับดี
22 เมืองนครนายก ท่าทราย ระดับพัฒนา
23 เมืองนครนายก นครนายก ระดับดี
24 เมืองนครนายก บ้านใหญ่ ระดับพัฒนา
25 เมืองนครนายก พรหมณี ระดับดี
26 เมืองนครนายก วังกระโจม ระดับดี
27 เมืองนครนายก ศรีจุฬา ระดับดี
28 เมืองนครนายก ศรีนาวา ระดับดี
29 เมืองนครนายก สาริกา ระดับดี
30 เมืองนครนายก หินตั้ง ระดับดี
31 องครักษ์ คลองใหญ่ ระดับดี
32 องครักษ์ ชุมพล ระดับดี
33 องครักษ์ บางปลากด ระดับดี
34 องครักษ์ บางลูกเสือ ระดับดี
35 องครักษ์ บึงศาล ระดับพัฒนา
36 องครักษ์ พระอาจารย์ ไม่ผ่านเกณฑ์
37 องครักษ์ ศีรษะกระบือ ไม่ผ่านเกณฑ์
38 องครักษ์ องครักษ์ ระดับดี