รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ปราจีนบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กบินทร์บุรี เขาไม้แก้ว ระดับดีเยี่ยม
2 กบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ ระดับพื้นฐาน
3 กบินทร์บุรี นนทรี ระดับดีเยี่ยม
4 กบินทร์บุรี นาแขม ระดับดี
5 กบินทร์บุรี บ่อทอง ระดับดี
6 กบินทร์บุรี บ้านนา ระดับดี
7 กบินทร์บุรี เมืองเก่า ระดับดี
8 กบินทร์บุรี ย่านรี ระดับดี
9 กบินทร์บุรี ลาดตะเคียน ระดับดี
10 กบินทร์บุรี วังดาล ระดับดี
11 กบินทร์บุรี วังตะเคียน ระดับดี
12 กบินทร์บุรี วังท่าช้าง ระดับดี
13 กบินทร์บุรี หนองกี่ ระดับดีเยี่ยม
14 กบินทร์บุรี หาดนางแก้ว ระดับดี
15 นาดี แก่งดินสอ ระดับดีเยี่ยม
16 นาดี ทุ่งโพธิ์ ระดับดี
17 นาดี นาดี ระดับดี
18 นาดี บุพราหมณ์ ระดับดีเยี่ยม
19 นาดี สะพานหิน ระดับดี
20 นาดี สำพันตา ไม่ผ่านเกณฑ์
21 บ้านสร้าง กระทุ่มแพ้ว ระดับดี
22 บ้านสร้าง บางกระเบา ระดับดีมาก
23 บ้านสร้าง บางขาม ระดับดี
24 บ้านสร้าง บางเตย ระดับดี
25 บ้านสร้าง บางแตน ระดับพื้นฐาน
26 บ้านสร้าง บางปลาร้า ระดับดีเยี่ยม
27 บ้านสร้าง บางพลวง ระดับพื้นฐาน
28 บ้านสร้าง บางยาง ระดับดี
29 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ระดับดี
30 ประจันตคาม เกาะลอย ระดับดี
31 ประจันตคาม คำโตนด ระดับดี
32 ประจันตคาม ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
33 ประจันตคาม บ้านหอย ระดับดี
34 ประจันตคาม บุฝ้าย ระดับดี
35 ประจันตคาม ประจันตคาม ระดับดีเยี่ยม
36 ประจันตคาม โพธิ์งาม ระดับดี
37 ประจันตคาม หนองแก้ว ระดับพื้นฐาน
38 ประจันตคาม หนองแสง ระดับพื้นฐาน
39 เมืองปราจีนบุรี โคกไม้ลาย ระดับพื้นฐาน
40 เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม ระดับพื้นฐาน
42 เมืองปราจีนบุรี ท่างาม ระดับดี
43 เมืองปราจีนบุรี เนินหอม ระดับดี
44 เมืองปราจีนบุรี โนนห้อม ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองปราจีนบุรี บางเดชะ ระดับดี
46 เมืองปราจีนบุรี บางบริบูรณ์ ระดับพื้นฐาน
47 เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ ระดับดี
48 เมืองปราจีนบุรี ไม้เค็ด ระดับดี
49 เมืองปราจีนบุรี รอบเมือง ระดับดี
50 เมืองปราจีนบุรี วัดโบสถ์ ระดับดี
51 เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง ระดับดีเยี่ยม
52 ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
53 ศรีมหาโพธิ ดงกระทงยาม ระดับดีเยี่ยม
54 ศรีมหาโพธิ ท่าตูม ระดับพื้นฐาน
55 ศรีมหาโพธิ บางกุ้ง ระดับพื้นฐาน
56 ศรีมหาโพธิ บ้านทาม ระดับพื้นฐาน
57 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ระดับดีเยี่ยม
58 ศรีมหาโพธิ สัมพันธ์ ระดับพื้นฐาน
59 ศรีมหาโพธิ หนองโพรง ระดับดี
60 ศรีมหาโพธิ หัวหว้า ระดับพื้นฐาน
61 ศรีมหาโพธิ หาดยาง ระดับพื้นฐาน
62 ศรีมโหสถ คู้ลำพัน ระดับดี
63 ศรีมโหสถ โคกไทย ระดับดีมาก
64 ศรีมโหสถ โคกปีบ ระดับดี
65 ศรีมโหสถ ไผ่ชะเลือด ระดับดีเยี่ยม