รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ตราด
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะกูด เกาะกูด ระดับดี
2 เกาะกูด เกาะหมาก ระดับดี
3 เกาะช้าง เกาะช้างใต้ ระดับดีมาก
4 เกาะช้าง เกาะช้าง ระดับดี
5 เขาสมิง เขาสมิง ระดับดี
6 เขาสมิง ท่าโสม ระดับดี
7 เขาสมิง ทุ่งนนทรี ระดับดี
8 เขาสมิง เทพนิมิต ระดับดี
9 เขาสมิง ประณีต ระดับดีเยี่ยม
10 เขาสมิง วังตะเคียน ระดับดี
11 เขาสมิง สะตอ ระดับดี
12 เขาสมิง แสนตุ้ง ระดับดี
13 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ระดับดี
14 คลองใหญ่ ไม้รูด ระดับดี
15 คลองใหญ่ หาดเล็ก ระดับดี
16 บ่อไร่ ช้างทูน ระดับดีมาก
17 บ่อไร่ ด่านชุมพล ระดับดี
18 บ่อไร่ นนทรีย์ ระดับดี
19 บ่อไร่ บ่อพลอย ระดับดี
20 บ่อไร่ หนองบอน ระดับดีมาก
21 เมืองตราด ชำราก ระดับดี
22 เมืองตราด ตะกาง ระดับดี
23 เมืองตราด ท่ากุ่ม ระดับดี
24 เมืองตราด ท่าพริก ระดับดี
25 เมืองตราด เนินทราย ระดับดี
26 เมืองตราด บางพระ ระดับดี
27 เมืองตราด วังกระแจะ ระดับดี
28 เมืองตราด หนองคันทรง ระดับดี
29 เมืองตราด หนองเสม็ด ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองตราด หนองโสน ระดับดี
31 เมืองตราด ห้วงน้ำขาว ระดับดี
32 เมืองตราด ห้วยแร้ง ระดับดี
33 เมืองตราด แหลมกลัด ระดับดี
34 เมืองตราด อ่าวใหญ่ ระดับดี
35 แหลมงอบ คลองใหญ่ ระดับดี
36 แหลมงอบ น้ำเชี่ยว ระดับดี
37 แหลมงอบ บางปิด ระดับดีมาก
38 แหลมงอบ แหลมงอบ ระดับดีมาก