รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ชัยนาท
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เนินขาม กะบกเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
2 เนินขาม เนินขาม ระดับดี
3 เนินขาม สุขเดือนห้า ระดับดี
4 มโนรมย์ คุ้งสำเภา ระดับดี
5 มโนรมย์ ท่าฉนวน ระดับดี
6 มโนรมย์ ไร่พัฒนา ระดับดี
7 มโนรมย์ วัดโคก ระดับดี
8 มโนรมย์ ศิลาดาน ระดับดี
9 มโนรมย์ หางน้ำสาคร ระดับดีเยี่ยม
10 มโนรมย์ อู่ตะเภา ระดับดี
11 เมืองชัยนาท เขาท่าพระ ระดับดี
12 เมืองชัยนาท ชัยนาท ระดับดีมาก
13 เมืองชัยนาท ท่าชัย ระดับดี
14 เมืองชัยนาท ธรรมามูล ระดับดี
15 เมืองชัยนาท นางลือ ระดับดี
16 เมืองชัยนาท ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองชัยนาท บ้านกล้วย ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองชัยนาท เสือโฮก ระดับดี
19 เมืองชัยนาท หาดท่าเสา ระดับดี
20 วัดสิงห์ บ่อแร่ ระดับดีมาก
21 วัดสิงห์ มะขามเฒ่า ระดับดี
22 วัดสิงห์ วังหมัน ระดับดีมาก
23 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ระดับดีมาก
24 วัดสิงห์ หนองขุ่น ระดับดี
25 วัดสิงห์ หนองน้อย ระดับดี
26 วัดสิงห์ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
27 สรรคบุรี ดงคอน ระดับดี
28 สรรคบุรี ดอนกำ ระดับดี
29 สรรคบุรี เที่ยงแท้ ระดับดี
30 สรรคบุรี บางขุด ระดับดี
31 สรรคบุรี แพรกศรีราชา ระดับดี
32 สรรคบุรี โพงาม ระดับดีเยี่ยม
33 สรรคบุรี ห้วยกรดพัฒนา ระดับดี
34 สรรคบุรี ห้วยกรด ระดับดี
35 สรรพยา เขาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
36 สรรพยา ตลุก ระดับดีมาก
37 สรรพยา บางหลวง ระดับดีมาก
38 สรรพยา โพนางดำตก ระดับดีเยี่ยม
39 สรรพยา โพนางดำออก ระดับดีเยี่ยม
40 สรรพยา สรรพยา ระดับดี
41 สรรพยา หาดอาษา ระดับดีเยี่ยม
42 หนองมะโมง กุดจอก ระดับดี
43 หนองมะโมง วังตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
44 หนองมะโมง สะพานหิน ระดับดี
45 หนองมะโมง หนองมะโมง ระดับดี
46 หันคา เด่นใหญ่ ระดับดี
47 หันคา บ้านเชี่ยน ระดับดี
48 หันคา ไพรนกยูง ระดับดี
49 หันคา วังไก่เถื่อน ระดับดี
50 หันคา สามง่ามท่าโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
51 หันคา หนองแซง ระดับดี
52 หันคา ห้วยงู ระดับดีเยี่ยม
53 หันคา หันคา ระดับดีเยี่ยม