รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สิงห์บุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ค่ายบางระจัน คอทราย ระดับดีมาก
2 ค่ายบางระจัน ท่าข้าม ระดับดี
3 ค่ายบางระจัน บางระจัน ระดับดี
4 ค่ายบางระจัน โพทะเล ระดับดี
5 ค่ายบางระจัน โพสังโฆ ระดับดีเยี่ยม
6 ค่ายบางระจัน หนองกระทุ่ม ระดับดี
7 ท่าช้าง ถอนสมอ ระดับดี
8 ท่าช้าง พิกุลทอง ระดับดีเยี่ยม
9 ท่าช้าง โพประจักษ์ ระดับดีมาก
10 ท่าช้าง วิหารขาว ระดับดีเยี่ยม
11 บางระจัน เชิงกลัด ระดับดี
12 บางระจัน บ้านจ่า ระดับดี
13 บางระจัน พักทัน ระดับดีเยี่ยม
14 บางระจัน โพชนไก่ ระดับดี
15 บางระจัน แม่ลา ระดับดีเยี่ยม
16 บางระจัน ไม้ดัด ระดับดี
17 บางระจัน สระแจง ระดับดี
18 บางระจัน สิงห์ ระดับดีเยี่ยม
19 พรหมบุรี บางน้ำเชี่ยว ระดับดี
20 พรหมบุรี บ้านแป้ง ระดับดี
21 พรหมบุรี บ้านหม้อ ระดับดี
22 พรหมบุรี พรหมบุรี ระดับดี
23 พรหมบุรี พระงาม ระดับดี
24 พรหมบุรี โรงช้าง ระดับดีมาก
25 พรหมบุรี หัวป่า ระดับดี
26 เมืองสิงห์บุรี จักรสีห์ ระดับดี
27 เมืองสิงห์บุรี ต้นโพธิ์ ระดับดี
28 เมืองสิงห์บุรี บางกระบือ ระดับดีเยี่ยม
29 เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองสิงห์บุรี บางมัญ ระดับดี
31 เมืองสิงห์บุรี โพกรวม ระดับดี
32 เมืองสิงห์บุรี ม่วงหมู่ ระดับดี
33 เมืองสิงห์บุรี หัวไผ่ ระดับดี
34 อินทร์บุรี งิ้วราย ระดับดีเยี่ยม
35 อินทร์บุรี ชีน้ำร้าย ระดับดี
36 อินทร์บุรี ทองเอน ระดับดี
37 อินทร์บุรี ทับยา ระดับดีเยี่ยม
38 อินทร์บุรี ท่างาม ระดับดีเยี่ยม
39 อินทร์บุรี น้ำตาล ระดับดี
40 อินทร์บุรี ประศุก ระดับดี
41 อินทร์บุรี โพธิ์ชัย ระดับดี
42 อินทร์บุรี ห้วยชัน ระดับดีเยี่ยม
43 อินทร์บุรี อินทร์บุรี ระดับดี