รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ลพบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 โคกเจริญ โคกเจริญ ระดับดีเยี่ยม
2 โคกเจริญ โคกแสมสาร ระดับดี
3 โคกเจริญ ยางราก ระดับดีมาก
4 โคกเจริญ วังทอง ระดับดี
5 โคกเจริญ หนองมะค่า ระดับดี
6 โคกสำโรง คลองเกตุ ระดับดี
7 โคกสำโรง โคกสำโรง ระดับดีเยี่ยม
8 โคกสำโรง ถลุงเหล็ก ระดับดี
9 โคกสำโรง วังจั่น ระดับดี
10 โคกสำโรง สะแกราบ ระดับดี
11 โคกสำโรง หลุมข้าว ระดับดี
12 โคกสำโรง ห้วยโป่ง ระดับดี
13 ชัยบาดาล เกาะรัง ระดับพัฒนา
14 ชัยบาดาล เขาแหลม ระดับดี
15 ชัยบาดาล ชัยนารายณ์ ระดับดี
16 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ระดับดี
17 ชัยบาดาล ซับตะเคียน ระดับดี
18 ชัยบาดาล ท่าดินดำ ระดับดี
19 ชัยบาดาล ท่ามะนาว ระดับดี
20 ชัยบาดาล นาโสม ระดับดี
21 ชัยบาดาล นิคมลำนารายณ์ ระดับดี
22 ชัยบาดาล บัวชุม ระดับพัฒนา
23 ชัยบาดาล บ้านใหม่สามัคคี ระดับดี
24 ชัยบาดาล ม่วงค่อม ระดับดีมาก
25 ชัยบาดาล มะกอกหวาน ระดับดี
26 ชัยบาดาล ลำนารายณ์ ระดับดีเยี่ยม
27 ชัยบาดาล ศิลาทิพย์ ระดับดี
28 ชัยบาดาล หนองยายโต๊ะ ระดับดี
29 ชัยบาดาล ห้วยหิน ระดับดี
30 ท่าวุ้ง โคกสลุด ระดับดีมาก
31 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ระดับดีมาก
32 ท่าวุ้ง บางคู้ ระดับดีเยี่ยม
33 ท่าวุ้ง บางงา ระดับดี
34 ท่าหลวง แก่งผักกูด ไม่ผ่านเกณฑ์
35 ท่าหลวง ซับจำปา ไม่ผ่านเกณฑ์
36 ท่าหลวง ทะเลวังวัด ไม่ผ่านเกณฑ์
37 ท่าหลวง ท่าหลวง ระดับดี
38 ท่าหลวง หนองผักแว่น ระดับดี
39 ท่าหลวง หัวลำ ไม่ผ่านเกณฑ์
40 บ้านหมี่ ชอนม่วง ระดับดี
41 บ้านหมี่ เชียงงา ระดับดี
42 บ้านหมี่ ดงพลับ ระดับพัฒนา
43 บ้านหมี่ ดอนดึง ระดับดีเยี่ยม
44 บ้านหมี่ บางกะพี้ ระดับดีมาก
45 บ้านหมี่ บางขาม ระดับพัฒนา
46 บ้านหมี่ บางพึ่ง ระดับดีมาก
47 บ้านหมี่ บ้านกล้วย ระดับดีเยี่ยม
48 บ้านหมี่ บ้านชี ระดับดีมาก
49 บ้านหมี่ บ้านทราย ระดับดีมาก
50 บ้านหมี่ ไผ่ใหญ่ ระดับดี
51 บ้านหมี่ พุคา ระดับดี
52 บ้านหมี่ โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
53 บ้านหมี่ มหาสอน ระดับดี
54 บ้านหมี่ สนามแจง ระดับดี
55 บ้านหมี่ สายห้วยแก้ว ระดับดี
56 บ้านหมี่ หนองกระเบียน ระดับพัฒนา
57 บ้านหมี่ หนองเต่า ระดับดี
58 บ้านหมี่ หนองทรายขาว ระดับดีเยี่ยม
59 บ้านหมี่ หนองเมือง ระดับดีมาก
60 บ้านหมี่ หินปัก ระดับดีมาก
61 พัฒนานิคม โคกสลุง ระดับดี
62 พัฒนานิคม ช่องสาริกา ระดับดี
63 พัฒนานิคม ชอนน้อย ระดับดี
64 พัฒนานิคม ดีลัง ระดับดี
65 พัฒนานิคม น้ำสุด ระดับดี
66 พัฒนานิคม มะนาวหวาน ระดับพัฒนา
67 พัฒนานิคม ห้วยขุนราม ระดับดี
68 เมืองลพบุรี กกโก ระดับดี
69 เมืองลพบุรี โก่งธนู ระดับดีเยี่ยม
70 เมืองลพบุรี เขาพระงาม ระดับดีเยี่ยม
71 เมืองลพบุรี โคกกะเทียม ระดับดี
72 เมืองลพบุรี โคกตูม ระดับดี
73 เมืองลพบุรี โคกลำพาน ระดับดี
74 เมืองลพบุรี งิ้วราย ระดับดี
75 เมืองลพบุรี ดอนโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองลพบุรี ตะลุง ระดับดีเยี่ยม
77 เมืองลพบุรี ถนนใหญ่ ระดับดี
78 เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร ระดับดี
79 เมืองลพบุรี ท่าแค ระดับดี
80 เมืองลพบุรี ท้ายตลาด ระดับดี
81 เมืองลพบุรี ท่าศาลา ระดับดี
82 เมืองลพบุรี นิคมสร้างตนเอง ระดับดี
83 เมืองลพบุรี บางขันหมาก ระดับดี
84 เมืองลพบุรี บ้านข่อย ระดับดี
85 เมืองลพบุรี ป่าตาล ระดับดี
86 เมืองลพบุรี พรหมมาสตร์ ระดับดีมาก
87 เมืองลพบุรี โพธิ์เก้าต้น ระดับดี
88 เมืองลพบุรี โพธิ์ตรุ ระดับดีเยี่ยม
89 เมืองลพบุรี สี่คลอง ระดับพัฒนา
90 ลำสนธิ กุดตาเพชร ระดับดีเยี่ยม
91 ลำสนธิ เขาน้อย ระดับดี
92 ลำสนธิ เขารวก ระดับดีมาก
93 ลำสนธิ ซับสมบูรณ์ ระดับดี
94 ลำสนธิ ลำสนธิ ระดับดีเยี่ยม
95 ลำสนธิ หนองรี ระดับดี
96 สระโบสถ์ ทุ่งท่าช้าง ระดับดี
97 สระโบสถ์ นิยมชัย ระดับดี
98 สระโบสถ์ มหาโพธิ ระดับดี
99 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
100 สระโบสถ์ ห้วยใหญ่ ระดับดี
101 หนองม่วง ชอนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
102 หนองม่วง ชอนสารเดช ระดับดี
103 หนองม่วง หนองม่วง ระดับดี