รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าเรือ จำปา ระดับดี
2 ท่าเรือ ท่าเจ้าสนุก ระดับดี
3 ท่าเรือ ท่าเรือ ระดับดี
4 ท่าเรือ ท่าหลวง ระดับดี
5 ท่าเรือ บ้านร่อม ระดับดี
6 ท่าเรือ ปากท่า ระดับดี
7 ท่าเรือ โพธิ์เอน ระดับดี
8 ท่าเรือ วังแดง ระดับดี
9 ท่าเรือ ศาลาลอย ระดับดี
10 ท่าเรือ หนองขนาก ระดับดี
11 นครหลวง คลองสะแก ระดับดี
12 นครหลวง ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
13 นครหลวง นครหลวง ระดับดี
14 นครหลวง บ่อโพง ระดับดี
15 นครหลวง บางพระครู ระดับดี
16 นครหลวง บางระกำ ระดับดี
17 นครหลวง บ้านชุ้ง ระดับดี
18 นครหลวง ปากจั่น ระดับดี
19 นครหลวง พระนอน ระดับดี
20 นครหลวง แม่ลา ระดับดี
21 นครหลวง สามไถ ระดับดี
22 นครหลวง หนองปลิง ระดับดี
23 บางซ้าย แก้วฟ้า ระดับดีมาก
24 บางซ้าย เต่าเล่า ระดับดี
25 บางซ้าย เทพมงคล ระดับดีมาก
26 บางซ้าย บางซ้าย ระดับดีมาก
27 บางซ้าย ปลายกลัด ระดับดี
28 บางซ้าย วังพัฒนา ระดับดี
29 บางไทร กกแก้วบูรพา ระดับดีเยี่ยม
30 บางไทร กระแชง ไม่ผ่านเกณฑ์
31 บางไทร แคตก ไม่ผ่านเกณฑ์
32 บางไทร แคออก ไม่ผ่านเกณฑ์
33 บางไทร โคกช้าง ระดับดีเยี่ยม
34 บางไทร ช้างน้อย ไม่ผ่านเกณฑ์
35 บางไทร ช่างเหล็ก ระดับดี
36 บางไทร ช้างใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
37 บางไทร บางพลี ระดับดีเยี่ยม
38 บางไทร บางยี่โท ไม่ผ่านเกณฑ์
39 บางไทร บ้านกลึง ระดับดีเยี่ยม
40 บางไทร บ้านเกาะ ไม่ผ่านเกณฑ์
41 บางไทร บ้านแป้ง ระดับดีเยี่ยม
42 บางไทร บ้านม้า ไม่ผ่านเกณฑ์
43 บางไทร ไผ่พระ ระดับดีเยี่ยม
44 บางไทร โพแตง ไม่ผ่านเกณฑ์
45 บางไทร ไม้ตรา ระดับดี
46 บางไทร ราชคราม ระดับดี
47 บางไทร สนามชัย ไม่ผ่านเกณฑ์
48 บางไทร หน้าไม้ ระดับดีมาก
49 บางไทร ห่อหมก ไม่ผ่านเกณฑ์
50 บางบาล กบเจา ระดับดีมาก
51 บางบาล ทางช้าง ระดับดี
52 บางบาล ไทรน้อย ระดับดีมาก
53 บางบาล น้ำเต้า ระดับดี
54 บางบาล บางชะนี ระดับดีมาก
55 บางบาล บางบาล ระดับดี
56 บางบาล บางหลวง ระดับดี
57 บางบาล บางหลวงโดด ระดับดี
58 บางบาล บางหัก ระดับดี
59 บางบาล บ้านกุ่ม ระดับดี
60 บางบาล บ้านคลัง ระดับดีมาก
61 บางบาล พระขาว ระดับดีมาก
62 บางบาล มหาพราหมณ์ ระดับดีมาก
63 บางบาล วัดตะกู ระดับดี
64 บางบาล วัดยม ระดับดีมาก
65 บางบาล สะพานไทย ระดับดี
66 บางปะหัน ขวัญเมือง ระดับดีเยี่ยม
67 บางปะหัน ทับน้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
68 บางปะหัน บางเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
69 บางปะหัน บางนางร้า ระดับดี
70 บางปะหัน บางปะหัน ระดับดีเยี่ยม
71 บางปะหัน บางเพลิง ระดับดีเยี่ยม
72 บางปะหัน บ้านม้า ระดับดี
73 บางปะหัน บ้านลี่ ไม่ผ่านเกณฑ์
74 บางปะหัน พุทเลา ระดับดี
75 บางปะหัน โพธิ์สามต้น ระดับดี
76 บางปะหัน เสาธง ระดับดีเยี่ยม
77 บางปะหัน หันสัง ระดับดีเยี่ยม
78 บางปะอิน เกาะเกิด ระดับดีเยี่ยม
79 บางปะอิน ขนอนหลวง ระดับดีเยี่ยม
80 บางปะอิน คลองจิก ระดับดี
81 บางปะอิน คุ้งลาน ระดับดีเยี่ยม
82 บางปะอิน เชียงรากน้อย ระดับดีมาก
83 บางปะอิน ตลาดเกรียบ ระดับพัฒนา
84 บางปะอิน ตลิ่งชัน ระดับดีเยี่ยม
85 บางปะอิน บางกระสั้น ระดับดีเยี่ยม
86 บางปะอิน บางประแดง ระดับดีเยี่ยม
87 บางปะอิน บ้านกรด ระดับดีเยี่ยม
88 บางปะอิน บ้านแป้ง ระดับดีเยี่ยม
89 บางปะอิน บ้านพลับ ระดับดีเยี่ยม
90 บางปะอิน บ้านโพ ระดับดีเยี่ยม
91 บางปะอิน บ้านสร้าง ระดับดีเยี่ยม
92 บางปะอิน บ้านหว้า ระดับดีเยี่ยม
93 บางปะอิน วัดยม ระดับดีเยี่ยม
94 บางปะอิน สามเรือน ระดับดีมาก
95 บ้านแพรก คลองน้อย ระดับดี
96 บ้านแพรก บ้านแพรก ระดับดี
97 บ้านแพรก บ้านใหม่ ระดับดี
98 บ้านแพรก สองห้อง ระดับดี
99 บ้านแพรก สำพะเนียง ระดับดี
100 ผักไห่ กุฎี ระดับดีเยี่ยม
101 ผักไห่ โคกช้าง ระดับดีเยี่ยม
102 ผักไห่ จักราช ระดับดีมาก
103 ผักไห่ ดอนลาน ระดับดี
104 ผักไห่ ตาลาน ระดับดีมาก
105 ผักไห่ ท่าดินแดง ระดับดีเยี่ยม
106 ผักไห่ นาคู ระดับดี
107 ผักไห่ บ้านแค ระดับดี
108 ผักไห่ บ้านใหญ่ ระดับดี
109 ผักไห่ ผักไห่ ระดับดีมาก
110 ผักไห่ ลาดชิด ระดับดีเยี่ยม
111 ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม ระดับพัฒนา
112 ผักไห่ ลำตะเคียน ระดับดี
113 ผักไห่ หนองน้ำใหญ่ ระดับพัฒนา
114 ผักไห่ หน้าโคก ระดับดี
115 ผักไห่ อมฤต ไม่ผ่านเกณฑ์
116 พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน ระดับดี
117 พระนครศรีอยุธยา คลองตะเคียน ระดับดี
118 พระนครศรีอยุธยา คลองสระบัว ระดับดี
119 พระนครศรีอยุธยา คลองสวนพลู ระดับดีเยี่ยม
120 พระนครศรีอยุธยา บ้านเกาะ ระดับดี
121 พระนครศรีอยุธยา บ้านป้อม ระดับดีมาก
122 พระนครศรีอยุธยา บ้านรุน ระดับดี
123 พระนครศรีอยุธยา บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
124 พระนครศรีอยุธยา ปากกราน ระดับดี
125 พระนครศรีอยุธยา ไผ่ลิง ระดับดี
126 พระนครศรีอยุธยา ภูเขาทอง ระดับดี
127 พระนครศรีอยุธยา ลุมพลี ระดับดี
128 พระนครศรีอยุธยา วัดตูม ระดับดีเยี่ยม
129 พระนครศรีอยุธยา สวนพริก ระดับดี
130 พระนครศรีอยุธยา สำเภาล่ม ระดับดี
131 พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับดีเยี่ยม
132 ภาชี กระจิว ระดับดีเยี่ยม
133 ภาชี โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
134 ภาชี ดอนหญ้านาง ระดับดีเยี่ยม
135 ภาชี ไผ่ล้อม ระดับดีเยี่ยม
136 ภาชี พระแก้ว ระดับพัฒนา
137 ภาชี ภาชี ระดับดีเยี่ยม
138 ภาชี ระโสม ระดับดีเยี่ยม
139 ภาชี หนองน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
140 มหาราช กะทุ่ม ระดับดี
141 มหาราช เจ้าปลุก ระดับดี
142 มหาราช น้ำเต้า ระดับดี
143 มหาราช บางนา ระดับดี
144 มหาราช บ้านนา ระดับดี
145 มหาราช บ้านใหม่ ระดับดี
146 มหาราช พิตเพียน ระดับดี
147 มหาราช โรงช้าง ระดับดี
148 มหาราช หัวไผ่ ระดับดี
149 ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ ระดับดี
150 ลาดบัวหลวง คู้สลอด ระดับดี
151 ลาดบัวหลวง พระยาบันลือ ระดับดี
152 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ระดับดีมาก
153 ลาดบัวหลวง สามเมือง ระดับดีมาก
154 ลาดบัวหลวง สิงหนาท ระดับดีมาก
155 ลาดบัวหลวง หลักชัย ระดับดีเยี่ยม
156 วังน้อย ข้าวงาม ระดับดีมาก
157 วังน้อย ชะแมบ ระดับดีมาก
158 วังน้อย บ่อตาโล่ ระดับดีมาก
159 วังน้อย พยอม ระดับดีมาก
160 วังน้อย ลำตาเสา ระดับดีมาก
161 วังน้อย ลำไทร ระดับดีมาก
162 วังน้อย วังจุฬา ระดับดีมาก
163 วังน้อย วังน้อย ระดับดี
164 วังน้อย สนับทึบ ระดับดีมาก
165 วังน้อย หันตะเภา ระดับดี
166 เสนา เจ้าเจ็ด ระดับพัฒนา
167 เสนา เจ้าเสด็จ ระดับดี
168 เสนา ชายนา ระดับพัฒนา
169 เสนา ดอนทอง ระดับดี
170 เสนา บางนมโค ระดับดี
171 เสนา บ้านกระทุ่ม ระดับดี
172 เสนา บ้านแถว ระดับดี
173 เสนา บ้านแพน ระดับดี
174 เสนา บ้านโพธิ์ ระดับดี
175 เสนา บ้านหลวง ระดับดี
176 เสนา มารวิชัย ระดับดี
177 เสนา รางจรเข้ ระดับพื้นฐาน
178 เสนา ลาดงา ระดับดีมาก
179 เสนา สามกอ ระดับพัฒนา
180 เสนา สามตุ่ม ระดับดี
181 เสนา เสนา ระดับดี
182 เสนา หัวเวียง ระดับดี
183 อุทัย ข้าวเม่า ระดับดีมาก
184 อุทัย คานหาม ระดับดีเยี่ยม
185 อุทัย ธนู ระดับดี
186 อุทัย บ้านหีบ ระดับดีเยี่ยม
187 อุทัย โพสาวหาญ ระดับดีมาก
188 อุทัย สามบัณฑิต ระดับดี
189 อุทัย เสนา ระดับดีมาก
190 อุทัย หนองไม้ซุง ระดับดี
191 อุทัย อุทัย ระดับพัฒนา