รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด ปทุมธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คลองหลวง คลองเจ็ด ระดับดีเยี่ยม
2 คลองหลวง คลองสอง ระดับดีเยี่ยม
3 คลองหลวง คลองสาม ระดับดีเยี่ยม
4 คลองหลวง คลองสี่ ระดับดี
5 คลองหลวง คลองหก ระดับดี
6 คลองหลวง คลองหนึ่ง ระดับดี
7 คลองหลวง คลองห้า ระดับดีเยี่ยม
8 ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ ระดับดีเยี่ยม
9 ธัญบุรี บึงยี่โถ ระดับดีเยี่ยม
10 ธัญบุรี บึงสนั่น ระดับดี
11 ธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ระดับดีเยี่ยม
12 ธัญบุรี รังสิต ระดับดีเยี่ยม
13 ธัญบุรี ลำผักกูด ระดับดี
14 เมืองปทุมธานี บางกะดี ระดับดี
15 เมืองปทุมธานี บางขะแยง ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองปทุมธานี บางคูวัด ระดับดี
17 เมืองปทุมธานี บางเดื่อ ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองปทุมธานี บางปรอก ระดับดี
19 เมืองปทุมธานี บางพูด ระดับดี
20 เมืองปทุมธานี บางพูน ระดับดีเยี่ยม
21 เมืองปทุมธานี บางหลวง ระดับดี
22 เมืองปทุมธานี บ้านกระแชง ระดับดี
23 เมืองปทุมธานี บ้านกลาง ระดับดี
24 เมืองปทุมธานี บ้านฉาง ระดับดี
25 เมืองปทุมธานี บ้านใหม่ ระดับดี
26 เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย ระดับดี
27 เมืองปทุมธานี หลักหก ระดับดีเยี่ยม
28 ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม ระดับดีเยี่ยม
29 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง ระดับดี
30 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง ระดับดี
31 ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน ระดับดี
32 ลาดหลุมแก้ว ระแหง ระดับดี
33 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ระดับดี
34 ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ ระดับดี
35 ลำลูกกา คูคต ระดับดี
36 ลำลูกกา บึงคอไห ระดับดีมาก
37 ลำลูกกา บึงคำพร้อย ระดับดีเยี่ยม
38 ลำลูกกา บึงทองหลาง ระดับดี
39 ลำลูกกา พืชอุดม ระดับดี
40 ลำลูกกา ลาดสวาย ระดับดี
41 ลำลูกกา ลำไทร ระดับดี
42 ลำลูกกา ลำลูกกา ระดับดี
43 สามโคก กระแชง ระดับดี
44 สามโคก คลองควาย ระดับดี
45 สามโคก เชียงรากน้อย ระดับดี
46 สามโคก เชียงรากใหญ่ ระดับดี
47 สามโคก ท้ายเกาะ ระดับดีเยี่ยม
48 สามโคก บางกระบือ ระดับดี
49 สามโคก บางเตย ระดับดี
50 สามโคก บางโพธิ์เหนือ ระดับดี
51 สามโคก บ้านงิ้ว ระดับดี
52 สามโคก บ้านปทุม ระดับดีเยี่ยม
53 สามโคก สามโคก ระดับดีเยี่ยม
54 หนองเสือ นพรัตน์ ระดับดี
55 หนองเสือ บึงกาสาม ระดับดี
56 หนองเสือ บึงชำอ้อ ระดับดีมาก
57 หนองเสือ บึงบอน ระดับดีมาก
58 หนองเสือ บึงบา ระดับดีเยี่ยม
59 หนองเสือ ศาลาครุ ระดับดี
60 หนองเสือ หนองสามวัง ระดับดีมาก