รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด นนทบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ไทรน้อย ขุนศรี ระดับดีมาก
2 ไทรน้อย คลองขวาง ระดับพัฒนา
3 ไทรน้อย ทวีวัฒนา ระดับดี
4 ไทรน้อย ไทรน้อย ระดับดี
5 ไทรน้อย ไทรใหญ่ ระดับดีมาก
6 ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ระดับดี
7 ไทรน้อย หนองเพรางาย ระดับดี
8 บางกรวย บางกรวย ระดับดี
9 บางกรวย บางขนุน ระดับดี
10 บางกรวย บางขุนกอง ระดับดีเยี่ยม
11 บางกรวย บางคูเวียง ระดับดีมาก
12 บางกรวย บางสีทอง ระดับดีเยี่ยม
13 บางกรวย ปลายบาง ระดับดี
14 บางกรวย มหาสวัสดิ์ ระดับดีมาก
15 บางกรวย วัดชลอ ระดับดีเยี่ยม
16 บางกรวย ศาลากลาง ระดับดี
17 บางบัวทอง บางคูรัด ระดับดีมาก
18 บางบัวทอง บางบัวทอง ระดับดี
19 บางบัวทอง บางรักพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
20 บางบัวทอง บางรักใหญ่ ระดับดี
21 บางบัวทอง พิมลราช ระดับดี
22 บางบัวทอง ละหาร ระดับดี
23 บางบัวทอง ลำโพ ระดับดี
24 บางบัวทอง โสนลอย ระดับดี
25 บางใหญ่ บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
26 บางใหญ่ บางแม่นาง ระดับดีมาก
27 บางใหญ่ บางเลน ระดับดีมาก
28 บางใหญ่ บางใหญ่ ระดับดีมาก
29 บางใหญ่ บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
30 บางใหญ่ เสาธงหิน ระดับดีมาก
31 ปากเกร็ด เกาะเกร็ด ระดับดี
32 ปากเกร็ด คลองเกลือ ระดับดี
33 ปากเกร็ด คลองข่อย ระดับดี
34 ปากเกร็ด คลองพระอุดม ระดับดีเยี่ยม
35 ปากเกร็ด ท่าอิฐ ระดับดี
36 ปากเกร็ด บางตลาด ระดับดี
37 ปากเกร็ด บางตะไนย์ ระดับดี
38 ปากเกร็ด บางพลับ ระดับดี
39 ปากเกร็ด บางพูด ระดับดี
40 ปากเกร็ด บ้านใหม่ ระดับดี
41 ปากเกร็ด ปากเกร็ด ระดับดี
42 ปากเกร็ด อ้อมเกร็ด ระดับดี
43 เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองนนทบุรี ท่าทราย ระดับดี
45 เมืองนนทบุรี ไทรม้า ระดับดี
46 เมืองนนทบุรี บางกระสอ ระดับดีมาก
47 เมืองนนทบุรี บางกร่าง ระดับดี
48 เมืองนนทบุรี บางเขน ระดับดีมาก
49 เมืองนนทบุรี บางไผ่ ระดับดี
50 เมืองนนทบุรี บางรักน้อย ระดับดีมาก
51 เมืองนนทบุรี บางศรีเมือง ระดับดีมาก
52 เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ ระดับดีมาก