รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จังหวัด สมุทรปราการ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บางบ่อ คลองด่าน ระดับดี
2 บางบ่อ คลองนิยมยาตรา ระดับดี
3 บางบ่อ คลองสวน ระดับดีมาก
4 บางบ่อ บางบ่อ ระดับดี
5 บางบ่อ บางพลีน้อย ระดับดีมาก
6 บางบ่อ บางเพรียง ระดับดีเยี่ยม
7 บางบ่อ บ้านระกาศ ระดับดี
8 บางบ่อ เปร็ง ระดับดีมาก
9 บางพลี บางแก้ว ระดับดีเยี่ยม
10 บางพลี บางโฉลง ระดับดีมาก
11 บางพลี บางปลา ระดับดี
12 บางพลี บางพลีใหญ่ ระดับดี
13 บางพลี ราชาเทวะ ระดับดี
14 บางพลี หนองปรือ ระดับดี
15 บางเสาธง บางเสาธง ระดับดี
16 บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย ระดับดีมาก
17 บางเสาธง ศีรษะจรเข้ใหญ่ ระดับดี
18 พระประแดง ตลาด ระดับดี
19 พระประแดง ทรงคนอง ระดับดีมาก
20 พระประแดง บางกระสอบ ระดับดี
21 พระประแดง บางกอบัว ระดับดี
22 พระประแดง บางกะเจ้า ระดับดี
23 พระประแดง บางครุ ระดับดีมาก
24 พระประแดง บางจาก ระดับดี
25 พระประแดง บางน้ำผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
26 พระประแดง บางพึ่ง ระดับดีเยี่ยม
27 พระประแดง บางยอ ระดับดีมาก
28 พระประแดง บางหญ้าแพรก ระดับดี
29 พระประแดง บางหัวเสือ ระดับดี
30 พระประแดง สำโรง ระดับดี
31 พระประแดง สำโรงกลาง ระดับดี
32 พระประแดง สำโรงใต้ ระดับดี
33 พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ ระดับดี
34 พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด ระดับดีเยี่ยม
35 พระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน ระดับดี
36 พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด ระดับดี
37 พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า ระดับดีมาก
38 เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน ระดับดี
39 เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่ ระดับดี
40 เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองสมุทรปราการ บางด้วน ระดับดีมาก
42 เมืองสมุทรปราการ บางปู ระดับดี
43 เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่ ระดับดีมาก
44 เมืองสมุทรปราการ บางโปรง ระดับดี
45 เมืองสมุทรปราการ บางเมือง ระดับดีมาก
46 เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่ ระดับดี
47 เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ ระดับดี
48 เมืองสมุทรปราการ แพรกษา ระดับดีมาก
49 เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ ระดับดีมาก
50 เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ ระดับดี