รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นราธิวาส
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จะแนะ จะแนะ ระดับดี
2 จะแนะ ช้างเผือก ระดับดีมาก
3 จะแนะ ดุซงญอ ระดับดี
4 จะแนะ ผดุงมาตร ระดับดี
5 เจาะไอร้อง จวบ ระดับดี
6 เจาะไอร้อง บูกิต ระดับดีเยี่ยม
7 เจาะไอร้อง มะรือโบออก ระดับดีมาก
8 ตากใบ เกาะสะท้อน ระดับพัฒนา
9 ตากใบ โฆษิต ระดับดีเยี่ยม
10 ตากใบ เจ๊ะเห ระดับพัฒนา
11 ตากใบ นานาค ระดับดี
12 ตากใบ บางขุนทอง ระดับดีเยี่ยม
13 ตากใบ พร่อน ระดับดีเยี่ยม
14 ตากใบ ไพรวัน ระดับดี
15 ตากใบ ศาลาใหม่ ระดับดีเยี่ยม
16 บาเจาะ กาเยาะมาตี ระดับดี
17 บาเจาะ บาเจาะ ระดับดีมาก
18 บาเจาะ บาเระใต้ ระดับดี
19 บาเจาะ บาเระเหนือ ระดับดีเยี่ยม
20 บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ ระดับดีเยี่ยม
21 บาเจาะ ลุโบะสาวอ ระดับดีเยี่ยม
22 เมืองนราธิวาส กะลุวอ ระดับดี
23 เมืองนราธิวาส กะลุวอเหนือ ระดับดีมาก
24 เมืองนราธิวาส โคกเคียน ระดับดีเยี่ยม
25 เมืองนราธิวาส บางนาค ระดับพัฒนา
26 เมืองนราธิวาส บางปอ ระดับดี
27 เมืองนราธิวาส มะนังตายอ ระดับดีมาก
28 เมืองนราธิวาส ลำภู ระดับดีเยี่ยม
29 ยี่งอ จอเบาะ ระดับดี
30 ยี่งอ ตะปอเยาะ ระดับดีเยี่ยม
31 ยี่งอ ยี่งอ ระดับดี
32 ยี่งอ ละหาร ระดับพัฒนา
33 ยี่งอ ลุโบะบายะ ระดับดี
34 ยี่งอ ลุโบะบือซา ระดับดี
35 ระแงะ กาลิซา ระดับพัฒนา
36 ระแงะ เฉลิม ระดับพัฒนา
37 ระแงะ ตันหยงมัส ระดับดี
38 ระแงะ ตันหยงลิมอ ระดับดีมาก
39 ระแงะ บองอ ระดับดีมาก
40 ระแงะ บาโงสะโต ระดับดี
41 ระแงะ มะรือโบตะวันตก ระดับดีมาก
42 รือเสาะ โคกสะตอ ระดับดี
43 รือเสาะ บาตง ระดับดีมาก
44 รือเสาะ รือเสาะ ระดับดี
45 รือเสาะ รือเสาะออก ระดับดี
46 รือเสาะ เรียง ระดับดี
47 รือเสาะ ลาโละ ระดับดี
48 รือเสาะ สามัคคี ระดับดีมาก
49 รือเสาะ สาวอ ระดับดี
50 รือเสาะ สุวารี ระดับดี
51 แว้ง กายูคละ ระดับดี
52 แว้ง ฆอเลาะ ระดับดี
53 แว้ง แม่ดง ระดับดี
54 แว้ง โละจูด ระดับดีเยี่ยม
55 แว้ง แว้ง ระดับดีมาก
56 แว้ง เอราวัณ ระดับดีมาก
57 ศรีสาคร กาหลง ระดับดี
58 ศรีสาคร เชิงคีรี ระดับดี
59 ศรีสาคร ซากอ ระดับดี
60 ศรีสาคร ตะมะยูง ระดับดีเยี่ยม
61 ศรีสาคร ศรีบรรพต ระดับดี
62 ศรีสาคร ศรีสาคร ระดับพัฒนา
63 สุคิริน เกียร์ ระดับดี
64 สุคิริน ภูเขาทอง ระดับดีเยี่ยม
65 สุคิริน มาโมง ระดับดีมาก
66 สุคิริน ร่มไทร ระดับดี
67 สุคิริน สุคิริน ระดับดี
68 สุไหงโก-ลก ปาเสมัส ระดับดีเยี่ยม
69 สุไหงโก-ลก ปูโยะ ระดับดีเยี่ยม
70 สุไหงโก-ลก มูโนะ ระดับดี
71 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก ระดับพัฒนา
72 สุไหงปาดี กาวะ ระดับดี
73 สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง ระดับดีเยี่ยม
74 สุไหงปาดี ปะลุรู ระดับดี
75 สุไหงปาดี ริโก๋ ระดับดีเยี่ยม
76 สุไหงปาดี สากอ ระดับดีมาก
77 สุไหงปาดี สุไหงปาดี ระดับดี