รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ยะลา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กรงปินัง กรงปินัง ระดับดีมาก
2 กรงปินัง ปุโรง ระดับดีมาก
3 กรงปินัง สะเอะ ระดับดีมาก
4 กรงปินัง ห้วยกระทิง ระดับดีมาก
5 กาบัง กาบัง ระดับดีมาก
6 กาบัง บาละ ระดับดีเยี่ยม
7 ธารโต คีรีเขต ระดับดีมาก
8 ธารโต ธารโต ระดับดีมาก
9 ธารโต บ้านแหร ระดับดีมาก
10 ธารโต แม่หวาด ระดับพื้นฐาน
11 บันนังสตา เขื่อนบางลาง ระดับดี
12 บันนังสตา ตลิ่งชัน ระดับดี
13 บันนังสตา ตาเนาะปูเต๊ะ ระดับดี
14 บันนังสตา ถ้ำทะลุ ระดับดีเยี่ยม
15 บันนังสตา บันนังสตา ระดับพัฒนา
16 บันนังสตา บาเจาะ ระดับดี
17 เบตง ตาเนาะแมเราะ ระดับดีมาก
18 เบตง ธารน้ำทิพย์ ระดับดีเยี่ยม
19 เบตง เบตง ระดับดีมาก
20 เบตง ยะรม ระดับดีมาก
21 เบตง อัยเยอร์เวง ระดับดีมาก
22 เมืองยะลา ตาเซะ ระดับดีมาก
23 เมืองยะลา ท่าสาป ระดับดีมาก
24 เมืองยะลา บันนังสาเรง ระดับดีมาก
25 เมืองยะลา บุดี ระดับดีมาก
26 เมืองยะลา เปาะเส้ง ระดับดีมาก
27 เมืองยะลา พร่อน ระดับดีมาก
28 เมืองยะลา ยะลา ระดับดีมาก
29 เมืองยะลา ยุโป ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองยะลา ลำพะยา ระดับดีมาก
31 เมืองยะลา ลำใหม่ ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองยะลา ลิดล ระดับดีมาก
33 เมืองยะลา สะเตง ระดับดีมาก
34 เมืองยะลา สะเตงนอก ระดับพัฒนา
35 เมืองยะลา หน้าถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
36 ยะหา กาตอง ระดับดีมาก
37 ยะหา ตาชี ระดับดีมาก
38 ยะหา บาโงยซิแน ระดับดีมาก
39 ยะหา บาโร๊ะ ระดับดีมาก
40 ยะหา ปะแต ระดับดีมาก
41 ยะหา ยะหา ระดับดีมาก
42 ยะหา ละแอ ระดับดีมาก
43 รามัน กอตอตือร๊ะ ระดับดีมาก
44 รามัน กายูบอเกาะ ระดับดีมาก
45 รามัน กาลอ ระดับดีมาก
46 รามัน กาลูปัง ระดับดีมาก
47 รามัน เกะรอ ระดับดีมาก
48 รามัน โกตาบารู ระดับดีเยี่ยม
49 รามัน จะกว๊ะ ระดับดีมาก
50 รามัน ตะโล๊ะหะลอ ระดับดีเยี่ยม
51 รามัน ท่าธง ระดับพัฒนา
52 รามัน เนินงาม ระดับดีมาก
53 รามัน บาโงย ระดับดีเยี่ยม
54 รามัน บาลอ ระดับดีมาก
55 รามัน บือมัง ระดับดีมาก
56 รามัน ยะต๊ะ ระดับดีมาก
57 รามัน วังพญา ระดับดีมาก
58 รามัน อาซ่อง ระดับดีมาก