รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ปัตตานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะพ้อ กะรุบี ระดับดี
2 กะพ้อ ตะโละดือรามัน ระดับดี
3 กะพ้อ ปล่องหอย ระดับดี
4 โคกโพธิ์ ควนโนรี ระดับดีเยี่ยม
5 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
6 โคกโพธิ์ ช้างให้ตก ระดับดีมาก
7 โคกโพธิ์ ทรายขาว ระดับดีมาก
8 โคกโพธิ์ ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
9 โคกโพธิ์ ทุ่งพลา ระดับดีมาก
10 โคกโพธิ์ นาเกตุ ระดับดีเยี่ยม
11 โคกโพธิ์ นาประดู่ ระดับดีมาก
12 โคกโพธิ์ บางโกระ ระดับดีเยี่ยม
13 โคกโพธิ์ ปากล่อ ระดับดีมาก
14 โคกโพธิ์ ป่าบอน ระดับดีมาก
15 โคกโพธิ์ มะกรูด ระดับดีมาก
16 ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา ระดับดีเยี่ยม
17 ทุ่งยางแดง น้ำดำ ระดับดี
18 ทุ่งยางแดง ปากู ระดับดีมาก
19 ทุ่งยางแดง พิเทน ระดับดี
20 ปะนาเระ ควน ระดับดีเยี่ยม
21 ปะนาเระ คอกกระบือ ระดับดี
22 ปะนาเระ ดอน ระดับดีเยี่ยม
23 ปะนาเระ ท่าข้าม ระดับดีเยี่ยม
24 ปะนาเระ ท่าน้ำ ระดับดี
25 ปะนาเระ บ้านกลาง ระดับดีมาก
26 ปะนาเระ บ้านนอก ระดับดี
27 ปะนาเระ บ้านน้ำบ่อ ระดับดีมาก
28 ปะนาเระ ปะนาเระ ระดับดีเยี่ยม
29 ปะนาเระ พ่อมิ่ง ระดับดี
30 มายอ กระเสาะ ระดับดี
31 มายอ กระหวะ ระดับดีมาก
32 มายอ เกาะจัน ระดับดี
33 มายอ ตรัง ระดับดี
34 มายอ ถนน ระดับดีมาก
35 มายอ ปะโด ระดับดีเยี่ยม
36 มายอ ปานัน ระดับพื้นฐาน
37 มายอ มายอ ระดับดี
38 มายอ ลางา ระดับดีมาก
39 มายอ ลุโบะยิไร ระดับดีมาก
40 มายอ สะกำ ระดับดีมาก
41 มายอ สาคอใต้ ระดับดี
42 มายอ สาคอบน ระดับดี
43 เมืองปัตตานี กะมิยอ ระดับดีมาก
44 เมืองปัตตานี คลองมานิง ระดับดี
45 เมืองปัตตานี จะบังติกอ ระดับดี
46 เมืองปัตตานี ตะลุโบะ ระดับดี
47 เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ ระดับดีเยี่ยม
48 เมืองปัตตานี บานา ระดับดีมาก
49 เมืองปัตตานี บาราโหม ระดับดี
50 เมืองปัตตานี บาราเฮาะ ระดับดี
51 เมืองปัตตานี ปะกาฮะรัง ระดับดี
52 เมืองปัตตานี ปุยุด ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองปัตตานี รูสะมิแล ระดับดี
54 เมืองปัตตานี สะบารัง ระดับดี
55 เมืองปัตตานี อาเนาะรู ระดับดี
56 แม่ลาน ป่าไร่ ระดับดีเยี่ยม
57 แม่ลาน ม่วงเตี้ย ระดับพัฒนา
58 แม่ลาน แม่ลาน ระดับดีเยี่ยม
59 ไม้แก่น ดอนทราย ระดับดี
60 ไม้แก่น ตะโละไกรทอง ระดับดี
61 ไม้แก่น ไทรทอง ระดับดีเยี่ยม
62 ไม้แก่น ไม้แก่น ระดับดีเยี่ยม
63 ยะรัง กระโด ระดับดี
64 ยะรัง กอลำ ระดับพัฒนา
65 ยะรัง เขาตูม ระดับดีมาก
66 ยะรัง คลองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
67 ยะรัง ประจัน ระดับดีมาก
68 ยะรัง ปิตูมุดี ระดับดี
69 ยะรัง เมาะมาวี ระดับดี
70 ยะรัง ยะรัง ระดับดีมาก
71 ยะรัง ระแว้ง ระดับดีมาก
72 ยะรัง วัด ระดับดีมาก
73 ยะรัง สะดาวา ระดับดีมาก
74 ยะรัง สะนอ ระดับดีมาก
75 ยะหริ่ง จะรัง ระดับดีมาก
76 ยะหริ่ง ตอหลัง ระดับดีมาก
77 ยะหริ่ง ตะโละ ระดับดีมาก
78 ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์ ระดับดีเยี่ยม
79 ยะหริ่ง ตันหยงจึงงา ระดับดี
80 ยะหริ่ง ตันหยงดาลอ ระดับดีมาก
81 ยะหริ่ง ตาแกะ ระดับดีเยี่ยม
82 ยะหริ่ง ตาลีอายร์ ระดับดีมาก
83 ยะหริ่ง บางปู ระดับดีมาก
84 ยะหริ่ง บาโลย ระดับพัฒนา
85 ยะหริ่ง ปิยามุมัง ระดับดีมาก
86 ยะหริ่ง ปุลากง ระดับดี
87 ยะหริ่ง มะนังยง ระดับดีมาก
88 ยะหริ่ง ยามู ระดับดีเยี่ยม
89 ยะหริ่ง ราตาปันยัง ระดับดีมาก
90 ยะหริ่ง สาบัน ระดับดี
91 ยะหริ่ง หนองแรต ระดับดี
92 ยะหริ่ง แหลมโพธิ์ ระดับดีมาก
93 สายบุรี กะดุนง ระดับดีเยี่ยม
94 สายบุรี ตะบิ้ง ระดับดี
95 สายบุรี ตะลุบัน ระดับดีเยี่ยม
96 สายบุรี เตราะบอน ระดับดีมาก
97 สายบุรี ทุ่งคล้า ระดับดี
98 สายบุรี บางเก่า ระดับดี
99 สายบุรี บือเระ ระดับดีมาก
100 สายบุรี ปะเสยะวอ ระดับดีมาก
101 สายบุรี แป้น ระดับดีเยี่ยม
102 สายบุรี มะนังดาลำ ระดับดีมาก
103 สายบุรี ละหาร ระดับดี
104 หนองจิก เกาะเปาะ ระดับพื้นฐาน
105 หนองจิก คอลอตันหยง ไม่ผ่านเกณฑ์
106 หนองจิก ดอนรัก ไม่ผ่านเกณฑ์
107 หนองจิก ดาโต๊ะ ระดับดีเยี่ยม
108 หนองจิก ตุยง ระดับดี
109 หนองจิก ท่ากำชำ ระดับดี
110 หนองจิก บ่อทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
111 หนองจิก บางเขา ระดับดีมาก
112 หนองจิก ปุโละปุโย ระดับดีมาก
113 หนองจิก ยาบี ระดับดีเยี่ยม
114 หนองจิก ลิปะสะโง ระดับดีมาก