รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พัทลุง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กงหรา กงหรา ระดับดีมาก
2 กงหรา คลองเฉลิม ระดับดีมาก
3 กงหรา คลองทรายขาว ระดับดีมาก
4 กงหรา ชะรัด ระดับดีเยี่ยม
5 กงหรา สมหวัง ระดับดีมาก
6 เขาชัยสน เขาชัยสน ระดับดีมาก
7 เขาชัยสน ควนขนุน ระดับดีมาก
8 เขาชัยสน โคกม่วง ระดับดีมาก
9 เขาชัยสน จองถนน ระดับดี
10 เขาชัยสน หานโพธิ์ ระดับดีมาก
11 ควนขนุน ควนขนุน ระดับดีมาก
12 ควนขนุน ชะมวง ระดับดีเยี่ยม
13 ควนขนุน ดอนทราย ระดับดี
14 ควนขนุน โตนดด้วน ระดับดีมาก
15 ควนขนุน ทะเลน้อย ระดับดี
16 ควนขนุน นาขยาด ระดับดีเยี่ยม
17 ควนขนุน ปันแต ระดับดีเยี่ยม
18 ควนขนุน พนมวังก์ ระดับดีมาก
19 ควนขนุน พนางตุง ระดับดี
20 ควนขนุน แพรกหา ระดับดี
21 ควนขนุน มะกอกเหนือ ระดับดีเยี่ยม
22 ควนขนุน แหลมโตนด ระดับดีเยี่ยม
23 ตะโหมด คลองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
24 ตะโหมด ตะโหมด ระดับดี
25 ตะโหมด แม่ขรี ระดับดีมาก
26 บางแก้ว โคกสัก ระดับดีมาก
27 บางแก้ว ท่ามะเดื่อ ระดับดี
28 บางแก้ว นาปะขอ ระดับดีมาก
29 ปากพะยูน เกาะนางคำ ระดับดีมาก
30 ปากพะยูน เกาะหมาก ระดับดีมาก
31 ปากพะยูน ดอนทราย ระดับดีมาก
32 ปากพะยูน ดอนประดู่ ระดับดี
33 ปากพะยูน ปากพะยูน ระดับดีมาก
34 ปากพะยูน ฝาละมี ระดับดีมาก
35 ปากพะยูน หารเทา ระดับดีเยี่ยม
36 ป่าบอน โคกทราย ระดับดีมาก
37 ป่าบอน ทุ่งนารี ระดับดีเยี่ยม
38 ป่าบอน ป่าบอน ระดับดี
39 ป่าบอน วังใหม่ ระดับดี
40 ป่าบอน หนองธง ระดับดี
41 ป่าพะยอม เกาะเต่า ระดับดีมาก
42 ป่าพะยอม บ้านพร้าว ระดับดีเยี่ยม
43 ป่าพะยอม ป่าพะยอม ระดับดีเยี่ยม
44 ป่าพะยอม ลานข่อย ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองพัทลุง เขาเจียก ระดับดีมาก
46 เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว ระดับดีมาก
47 เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ ระดับดี
48 เมืองพัทลุง โคกชะงาย ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองพัทลุง ชัยบุรี ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองพัทลุง ตำนาน ระดับดีมาก
51 เมืองพัทลุง ท่าแค ระดับดีมาก
52 เมืองพัทลุง ท่ามิหรำ ระดับดีมาก
53 เมืองพัทลุง นาท่อม ระดับดีมาก
54 เมืองพัทลุง นาโหนด ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองพัทลุง ปรางหมู่ ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองพัทลุง พญาขัน ระดับดีเยี่ยม
57 เมืองพัทลุง ร่มเมือง ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองพัทลุง ลำปำ ระดับดีมาก
59 ศรีนครินทร์ ชุมพล ระดับดี
60 ศรีนครินทร์ บ้านนา ระดับดี
61 ศรีนครินทร์ ลำสินธุ์ ระดับดีเยี่ยม
62 ศรีนครินทร์ อ่างทอง ระดับดี
63 ศรีบรรพต เขาปู่ ระดับดีมาก
64 ศรีบรรพต เขาย่า ระดับดีเยี่ยม
65 ศรีบรรพต ตะแพน ระดับดีมาก