รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ชุมพร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าแซะ คุริง ระดับดีมาก
2 ท่าแซะ สองพี่น้อง ระดับดีมาก
3 ท่าแซะ หินแก้ว ระดับดีมาก
4 ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว ระดับดี
5 ทุ่งตะโก ตะโก ระดับดีมาก
6 ทุ่งตะโก ปากตะโก ระดับดี
7 พะโต๊ะ ปากทรง ระดับดีมาก
8 พะโต๊ะ พระรักษ์ ระดับดี
9 เมืองชุมพร ขุนกระทิง ไม่ผ่านเกณฑ์
10 เมืองชุมพร ตากแดด ไม่ผ่านเกณฑ์
11 เมืองชุมพร นาชะอัง ไม่ผ่านเกณฑ์
12 เมืองชุมพร บางหมาก ไม่ผ่านเกณฑ์
13 เมืองชุมพร วังใหม่ ระดับพื้นฐาน
14 เมืองชุมพร วิสัยเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
15 เมืองชุมพร หาดพันไกร ไม่ผ่านเกณฑ์
16 ละแม ทุ่งคาวัด ระดับดีเยี่ยม
17 ละแม ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
18 ละแม ละแม ระดับดีมาก
19 ละแม สวนแตง ระดับดี
20 สวี เขาค่าย ไม่ผ่านเกณฑ์
21 หลังสวน ขันเงิน ระดับดี