รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ระนอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระบุรี บางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
2 กระบุรี มะมุ ระดับดีมาก
3 กระบุรี ลำเลียง ระดับดีมาก
4 กะเปอร์ กะเปอร์ ระดับดี
5 เมืองระนอง หงาว ระดับดีเยี่ยม
6 สุขสำราญ กำพวน ระดับดีเยี่ยม