รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ระนอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระบุรี น้ำจืดน้อย ระดับดีมาก
2 กระบุรี น้ำจืด ระดับดี
3 กระบุรี บางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
4 กระบุรี มะมุ ระดับดีมาก
5 กระบุรี ลำเลียง ระดับดีมาก
6 กะเปอร์ กะเปอร์ ระดับดี
7 กะเปอร์ เชี่ยวเหลียง ระดับดีเยี่ยม
8 กะเปอร์ ม่วงกลวง ระดับดี
9 เมืองระนอง เกาะพยาม ระดับพัฒนา
10 เมืองระนอง ทรายแดง ระดับพัฒนา
11 เมืองระนอง บางริ้น ระดับดีเยี่ยม
12 เมืองระนอง ปากน้ำ ระดับดีเยี่ยม
13 เมืองระนอง หงาว ระดับดีเยี่ยม
14 ละอุ่น ในวงใต้ ระดับดีมาก
15 ละอุ่น บางแก้ว ระดับดี
16 ละอุ่น บางพระเหนือ ระดับดีมาก
17 ละอุ่น ละอุ่นใต้ ระดับดีมาก
18 สุขสำราญ กำพวน ระดับดีเยี่ยม