รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะพะงัน เกาะเต่า ระดับพัฒนา
2 เกาะพะงัน เกาะพะงัน ระดับดี
3 เกาะพะงัน บ้านใต้ ระดับดี
4 คีรีรัฐนิคม กะเปา ระดับดี
5 คีรีรัฐนิคม ถ้ำสิงขร ระดับดี
6 คีรีรัฐนิคม บ้านยาง ระดับดี
7 เคียนซา เขาตอก ระดับดี
8 เคียนซา อรัญคามวารี ระดับดีเยี่ยม
9 ชัยบุรี คลองน้อย ระดับพัฒนา
10 ชัยบุรี ไทรทอง ระดับดี
11 ชัยบุรี สองแพรก ระดับดีเยี่ยม
12 ไชยา ปากหมาก ระดับดีเยี่ยม
13 ไชยา ป่าเว ระดับดีเยี่ยม
14 ไชยา พุมเรียง ระดับพัฒนา
15 ไชยา เลม็ด ระดับดีเยี่ยม
16 ไชยา เวียง ระดับดีมาก
17 ดอนสัก ชลคราม ระดับดี
18 ดอนสัก ดอนสัก ระดับดีเยี่ยม
19 ดอนสัก ปากแพรก ระดับดีเยี่ยม
20 ท่าชนะ คันธุลี ระดับดี
21 ท่าชนะ ท่าชนะ ระดับดีมาก
22 ท่าชนะ ประสงค์ ระดับดีเยี่ยม
23 ท่าชนะ วัง ระดับดีเยี่ยม
24 ท่าชนะ สมอทอง ระดับดีเยี่ยม
25 บ้านตาขุน พรุไทย ระดับดี
26 บ้านตาขุน พะแสง ระดับดี
27 บ้านนาเดิม ท่าเรือ ระดับดีมาก
28 บ้านนาสาร ควนสุบรรณ ระดับดี
29 บ้านนาสาร ทุ่งเตา ระดับดี
30 บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
31 พนม คลองชะอุ่น ระดับดีเยี่ยม
32 พนม ต้นยวน ระดับดีเยี่ยม
33 พนม พลูเถื่อน ระดับดีเยี่ยม
34 พระแสง บางสวรรค์ ระดับพื้นฐาน
35 วิภาวดี ตะกุกใต้ ระดับพัฒนา
36 วิภาวดี ตะกุกเหนือ ระดับพัฒนา
37 เวียงสระ เขานิพันธ์ ระดับดีเยี่ยม
38 เวียงสระ คลองฉนวน ระดับดีเยี่ยม
39 เวียงสระ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
40 เวียงสระ เวียงสระ ระดับดีเยี่ยม