รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กาญจนดิษฐ์ กรูด ระดับดี
2 กาญจนดิษฐ์ กะแดะ ระดับดีมาก
3 กาญจนดิษฐ์ คลองสระ ระดับดีเยี่ยม
4 กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา ระดับดี
5 กาญจนดิษฐ์ ช้างซ้าย ระดับดีเยี่ยม
6 กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง ระดับดี
7 กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่ ระดับดีมาก
8 กาญจนดิษฐ์ ท่าทอง ระดับดี
9 กาญจนดิษฐ์ ท่าอุแท ระดับดี
10 กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง ระดับดี
11 กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง ระดับดี
12 กาญจนดิษฐ์ ป่าร่อน ระดับพัฒนา
13 กาญจนดิษฐ์ พลายวาส ระดับดี
14 เกาะพะงัน เกาะเต่า ระดับพัฒนา
15 เกาะพะงัน เกาะพะงัน ระดับดี
16 เกาะพะงัน บ้านใต้ ระดับดี
17 เกาะสมุย ตลิ่งงาม ระดับดีมาก
18 เกาะสมุย บ่อผุด ระดับดีมาก
19 เกาะสมุย มะเร็ต ระดับดี
20 เกาะสมุย แม่น้ำ ระดับพัฒนา
21 เกาะสมุย หน้าเมือง ระดับดีมาก
22 เกาะสมุย อ่างทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
23 คีรีรัฐนิคม กะเปา ระดับดี
24 คีรีรัฐนิคม ถ้ำสิงขร ระดับดี
25 คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน ระดับดี
26 คีรีรัฐนิคม บ้านทำเนียบ ระดับดีเยี่ยม
27 คีรีรัฐนิคม บ้านยาง ระดับดี
28 เคียนซา เขาตอก ระดับดี
29 เคียนซา เคียนซา ระดับพัฒนา
30 เคียนซา บ้านเสด็จ ระดับดีเยี่ยม
31 เคียนซา พ่วงพรมคร ระดับพัฒนา
32 เคียนซา อรัญคามวารี ระดับดีเยี่ยม
33 ชัยบุรี คลองน้อย ระดับพัฒนา
34 ชัยบุรี ชัยบุรี ไม่ผ่านเกณฑ์
35 ชัยบุรี ไทรทอง ระดับดี
36 ชัยบุรี สองแพรก ระดับดีเยี่ยม
37 ไชยา ตะกรบ ระดับดีมาก
38 ไชยา ทุ่ง ระดับพื้นฐาน
39 ไชยา ปากหมาก ระดับดีเยี่ยม
40 ไชยา ป่าเว ระดับดีเยี่ยม
41 ไชยา พุมเรียง ระดับพัฒนา
42 ไชยา เลม็ด ระดับดีเยี่ยม
43 ไชยา เวียง ระดับดีมาก
44 ดอนสัก ชลคราม ระดับดี
45 ดอนสัก ไชยคราม ระดับดี
46 ดอนสัก ดอนสัก ระดับดีเยี่ยม
47 ดอนสัก ปากแพรก ระดับดีเยี่ยม
48 ท่าฉาง เขาถ่าน ระดับดี
49 ท่าฉาง คลองไทร ระดับดี
50 ท่าฉาง ท่าเคย ระดับดี
51 ท่าฉาง เสวียด ระดับดี
52 ท่าชนะ คันธุลี ระดับดี
53 ท่าชนะ ท่าชนะ ระดับดีมาก
54 ท่าชนะ ประสงค์ ระดับดีเยี่ยม
55 ท่าชนะ วัง ระดับดีเยี่ยม
56 ท่าชนะ สมอทอง ระดับดีเยี่ยม
57 บ้านตาขุน เขาพัง ระดับดีเยี่ยม
58 บ้านตาขุน เขาวง ระดับพัฒนา
59 บ้านตาขุน พรุไทย ระดับดี
60 บ้านตาขุน พะแสง ระดับดี
61 บ้านนาเดิม ทรัพย์ทวี ระดับดีเยี่ยม
62 บ้านนาเดิม ท่าเรือ ระดับดีมาก
63 บ้านนาเดิม นาใต้ ระดับพัฒนา
64 บ้านนาเดิม บ้านนา ไม่ผ่านเกณฑ์
65 บ้านนาสาร คลองปราบ ระดับดี
66 บ้านนาสาร ควนศรี ระดับดี
67 บ้านนาสาร ควนสุบรรณ ระดับดี
68 บ้านนาสาร ท่าชี ระดับดี
69 บ้านนาสาร ทุ่งเตาใหม่ ระดับดี
70 บ้านนาสาร ทุ่งเตา ระดับดี
71 บ้านนาสาร น้ำพุ ระดับดีเยี่ยม
72 บ้านนาสาร พรุพี ระดับดี
73 บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์ ระดับดีเยี่ยม
74 บ้านนาสาร ลำพูน ระดับดี
75 พนม คลองชะอุ่น ระดับดีเยี่ยม
76 พนม คลองศก ไม่ผ่านเกณฑ์
77 พนม ต้นยวน ระดับดีเยี่ยม
78 พนม พนม ระดับดีเยี่ยม
79 พนม พลูเถื่อน ระดับดีเยี่ยม
80 พนม พังกาญจน์ ระดับพัฒนา
81 พระแสง บางสวรรค์ ระดับพื้นฐาน
82 พระแสง สาคู ไม่ผ่านเกณฑ์
83 พระแสง สินเจริญ ระดับดีเยี่ยม
84 พระแสง สินปุน ไม่ผ่านเกณฑ์
85 พุนพิน กรูด ระดับดี
86 พุนพิน เขาหัวควาย ระดับดี
87 พุนพิน ตะปาน ระดับดีเยี่ยม
88 พุนพิน ท่าข้าม ระดับดี
89 พุนพิน ท่าโรงช้าง ระดับดี
90 พุนพิน ท่าสะท้อน ระดับดีเยี่ยม
91 พุนพิน น้ำรอบ ระดับดี
92 พุนพิน บางงอน ระดับดี
93 พุนพิน บางเดือน ระดับดี
94 พุนพิน บางมะเดื่อ ระดับดี
95 พุนพิน พุนพิน ระดับดีเยี่ยม
96 พุนพิน มะลวน ระดับดี
97 พุนพิน ลีเล็ด ระดับดีเยี่ยม
98 พุนพิน ศรีวิชัย ระดับดีมาก
99 พุนพิน หนองไทร ระดับดีเยี่ยม
100 พุนพิน หัวเตย ระดับดี
101 เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองสุราษฎร์ธานี คลองน้อย ไม่ผ่านเกณฑ์
103 เมืองสุราษฎร์ธานี บางใบไม้ ระดับดีเยี่ยม
104 เมืองสุราษฎร์ธานี บางโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
105 เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย ระดับดีเยี่ยม
106 วิภาวดี ตะกุกใต้ ระดับพัฒนา
107 วิภาวดี ตะกุกเหนือ ระดับพัฒนา
108 เวียงสระ เขานิพันธ์ ระดับดีเยี่ยม
109 เวียงสระ คลองฉนวน ระดับดีเยี่ยม
110 เวียงสระ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
111 เวียงสระ บ้านส้อง ระดับพัฒนา
112 เวียงสระ เวียงสระ ระดับดีเยี่ยม