รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พังงา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กะปง กะปง ระดับดี
2 กะปง ท่านา ระดับดี
3 กะปง รมณีย์ ระดับดีมาก
4 กะปง เหมาะ ระดับดี
5 กะปง เหล ระดับดีมาก
6 เกาะยาว เกาะยาวน้อย ระดับดี
7 เกาะยาว เกาะยาวใหญ่ ระดับดี
8 เกาะยาว พรุใน ระดับดีมาก
9 คุระบุรี เกาะพระทอง ระดับพื้นฐาน
10 คุระบุรี คุระ ระดับดีเยี่ยม
11 คุระบุรี บางวัน ระดับดี
12 คุระบุรี แม่นางขาว ไม่ผ่านเกณฑ์
13 ตะกั่วทุ่ง กระโสม ระดับดีมาก
14 ตะกั่วทุ่ง กะไหล ระดับดี
15 ตะกั่วทุ่ง คลองเคียน ระดับดี
16 ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย ระดับดี
17 ตะกั่วทุ่ง ถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
18 ตะกั่วทุ่ง ท่าอยู่ ระดับดี
19 ตะกั่วทุ่ง หล่อยูง ระดับดีมาก
20 ตะกั่วป่า เกาะคอเขา ระดับดี
21 ตะกั่วป่า คึกคัก ระดับดีมาก
22 ตะกั่วป่า โคกเคียน ระดับดีเยี่ยม
23 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า ระดับดีมาก
24 ตะกั่วป่า ตำตัว ระดับดีเยี่ยม
25 ตะกั่วป่า บางไทร ระดับดีเยี่ยม
26 ตะกั่วป่า บางนายสี ระดับดีมาก
27 ตะกั่วป่า บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
28 ทับปุด โคกเจริญ ระดับดีเยี่ยม
29 ทับปุด ถ้ำทองหลาง ระดับดี
30 ทับปุด ทับปุด ระดับดี
31 ทับปุด บ่อแสน ระดับดีเยี่ยม
32 ทับปุด บางเหรียง ระดับดี
33 ทับปุด มะรุ่ย ระดับดี
34 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ระดับดีมาก
35 ท้ายเหมือง ทุ่งมะพร้าว ระดับดีมาก
36 ท้ายเหมือง นาเตย ระดับดีมาก
37 ท้ายเหมือง บางทอง ระดับดีเยี่ยม
38 ท้ายเหมือง ลำแก่น ระดับดีมาก
39 ท้ายเหมือง ลำภี ระดับดีมาก
40 เมืองพังงา เกาะปันหยี ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองพังงา ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองพังงา ถ้ำน้ำผุด ระดับดีมาก
43 เมืองพังงา ท้ายช้าง ระดับดี
44 เมืองพังงา ทุ่งคาโงก ระดับดีมาก
45 เมืองพังงา นบปริง ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองพังงา บางเตย ระดับดีมาก
47 เมืองพังงา ป่ากอ ระดับดีเยี่ยม
48 เมืองพังงา สองแพรก ระดับดี