รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด กระบี่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะลันตา เกาะกลาง ระดับดีเยี่ยม
2 เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย ระดับดี
3 เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ ระดับพัฒนา
4 เกาะลันตา ศาลาด่าน ระดับพัฒนา
5 เขาพนม เขาดิน ระดับพัฒนา
6 เขาพนม เขาพนม ระดับดี
7 เขาพนม โคกหาร ไม่ผ่านเกณฑ์
8 เขาพนม พรุเตียว ระดับดี
9 เขาพนม สินปุน ระดับดี
10 คลองท่อม คลองท่อมใต้ ระดับดีเยี่ยม
11 คลองท่อม คลองท่อมเหนือ ระดับดีเยี่ยม
12 คลองท่อม คลองพน ระดับดี
13 คลองท่อม ทรายขาว ระดับดี
14 คลองท่อม พรุดินนา ระดับดี
15 คลองท่อม เพหลา ระดับดี
16 คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ระดับดีเยี่ยม
17 ปลายพระยา เขาเขน ระดับดีเยี่ยม
18 ปลายพระยา เขาต่อ ระดับดีเยี่ยม
19 ปลายพระยา คีรีวง ระดับดีเยี่ยม
20 ปลายพระยา ปลายพระยา ระดับดีเยี่ยม
21 เมืองกระบี่ กระบี่น้อย ระดับดี
22 เมืองกระบี่ เขาคราม ระดับดีเยี่ยม
23 เมืองกระบี่ เขาทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
24 เมืองกระบี่ คลองประสงค์ ระดับดี
25 เมืองกระบี่ ทับปริก ระดับดีมาก
26 เมืองกระบี่ ไสไทย ระดับดี
27 เมืองกระบี่ หนองทะเล ไม่ผ่านเกณฑ์
28 เมืองกระบี่ อ่าวนาง ระดับดี
29 ลำทับ ดินแดง ระดับดีมาก
30 ลำทับ ดินอุดม ระดับดีมาก
31 ลำทับ ทุ่งไทรทอง ระดับดีมาก
32 ลำทับ ลำทับ ระดับดีมาก
33 เหนือคลอง เกาะศรีบอยา ระดับดี
34 เหนือคลอง คลองขนาน ระดับดี
35 เหนือคลอง คลองเขม้า ระดับพัฒนา
36 เหนือคลอง โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
37 เหนือคลอง ตลิ่งชัน ไม่ผ่านเกณฑ์
38 เหนือคลอง ปกาสัย ระดับดี
39 เหนือคลอง ห้วยยูง ระดับดีเยี่ยม
40 เหนือคลอง เหนือคลอง ระดับพัฒนา
41 อ่าวลึก เขาใหญ่ ระดับดี
42 อ่าวลึก คลองยา ระดับดีเยี่ยม
43 อ่าวลึก คลองหิน ระดับดีมาก
44 อ่าวลึก นาเหนือ ระดับดีมาก
45 อ่าวลึก บ้านกลาง ระดับดี
46 อ่าวลึก แหลมสัก ระดับดีมาก
47 อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ ระดับดี
48 อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย ระดับดี
49 อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ ระดับพัฒนา