รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด เพชรบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งกระจาน แก่งกระจาน ระดับดี
2 แก่งกระจาน พุสวรรค์ ระดับดี
3 แก่งกระจาน วังจันทร์ ระดับดีมาก
4 แก่งกระจาน สองพี่น้อง ระดับดีมาก
5 เขาย้อย บางเค็ม ระดับดี
6 เขาย้อย หนองชุมพล ไม่ผ่านเกณฑ์
7 เขาย้อย หนองปรง ระดับดีเยี่ยม
8 เขาย้อย หนองปลาไหล ระดับดีมาก
9 เขาย้อย ห้วยท่าช้าง ระดับดีมาก
10 ชะอำ ชะอำ ระดับดี
11 ชะอำ นายาง ระดับดี
12 ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา ไม่ผ่านเกณฑ์
13 ชะอำ สามพระยา ระดับดี
14 ชะอำ หนองศาลา ระดับดีมาก
15 ท่ายาง ท่าคอย ระดับดีมาก
16 ท่ายาง ท่าไม้รวก ระดับดีเยี่ยม
17 ท่ายาง ท่าแลง ระดับดีเยี่ยม
18 ท่ายาง บ้านในดง ระดับดีเยี่ยม
19 ท่ายาง ปึกเตียน ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ท่ายาง วังไคร้ ไม่ผ่านเกณฑ์
21 บ้านลาด ถ้ำรงค์ ระดับดีมาก
22 บ้านลาด ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
23 บ้านลาด ท่าเสน ระดับดีเยี่ยม
24 บ้านลาด บ้านลาด ระดับดีมาก
25 บ้านลาด บ้านหาด ระดับดีมาก
26 บ้านลาด ไร่โคก ระดับดี
27 บ้านลาด ไร่สะท้อน ระดับดีมาก
28 บ้านลาด สมอพลือ ระดับดีเยี่ยม
29 บ้านลาด หนองกะปุ ระดับดีมาก
30 บ้านแหลม ท่าแร้ง ระดับดี
31 บ้านแหลม บางแก้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
32 บ้านแหลม บางขุนไทร ระดับดี
33 บ้านแหลม บางครก ไม่ผ่านเกณฑ์
34 บ้านแหลม แหลมผักเบี้ย ไม่ผ่านเกณฑ์
35 เมืองเพชรบุรี ดอนยาง ระดับดี
36 เมืองเพชรบุรี ต้นมะพร้าว ระดับดีมาก
37 เมืองเพชรบุรี ต้นมะม่วง ระดับดี
38 เมืองเพชรบุรี นาพันสาม ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองเพชรบุรี บางจาก ระดับดี
40 เมืองเพชรบุรี บางจาน ระดับดี
41 เมืองเพชรบุรี โพไร่หวาน ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองเพชรบุรี เวียงคอย ระดับดี
43 เมืองเพชรบุรี หัวสะพาน ระดับดี
44 เมืองเพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ ระดับดี
45 หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ ระดับดี
46 หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดใต้ ระดับดี
47 หนองหญ้าปล้อง ยางน้ำกลัดเหนือ ระดับดี
48 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง ระดับดีมาก