รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สมุทรสงคราม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บางคนที จอมปลวก ระดับดีมาก
2 บางคนที บางนกแขวก ระดับดีมาก
3 บางคนที บางพรม ไม่ผ่านเกณฑ์
4 บางคนที บางสะแก ระดับดีมาก
5 บางคนที บ้านปราโมทย์ ระดับดีมาก
6 บางคนที ยายแพง ระดับดีเยี่ยม
7 บางคนที โรงหีบ ระดับดีมาก
8 เมืองสมุทรสงคราม ท้ายหาด ระดับพื้นฐาน
9 เมืองสมุทรสงคราม บางจะเกร็ง ระดับดีเยี่ยม
10 เมืองสมุทรสงคราม บ้านปรก ระดับพัฒนา
11 เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ ระดับพัฒนา
12 เมืองสมุทรสงคราม แหลมใหญ่ ระดับพัฒนา
13 อัมพวา แควอ้อม ระดับพื้นฐาน
14 อัมพวา ท่าคา ระดับดี
15 อัมพวา บางนางลี่ ระดับพื้นฐาน
16 อัมพวา ยี่สาร ระดับดีเยี่ยม
17 อัมพวา วัดประดู่ ระดับดี
18 อัมพวา เหมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม