รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุพรรณบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ระดับดี
2 ดอนเจดีย์ ทะเลบก ระดับดีมาก
3 ดอนเจดีย์ สระกระโจม ระดับดีมาก
4 ด่านช้าง ด่านช้าง ระดับดี
5 ด่านช้าง วังยาว ระดับดีมาก
6 ด่านช้าง หนองมะค่าโมง ระดับดี
7 ด่านช้าง องค์พระ ระดับดี
8 เดิมบางนางบวช เขาดิน ระดับพื้นฐาน
9 เดิมบางนางบวช เขาพระ ระดับพัฒนา
10 เดิมบางนางบวช ทุ่งคลี ระดับพัฒนา
11 เดิมบางนางบวช ยางนอน ระดับพัฒนา
12 เดิมบางนางบวช วังศรีราช ระดับพื้นฐาน
13 เดิมบางนางบวช หนองกระทุ่ม ระดับดี
14 เดิมบางนางบวช หัวเขา ระดับดี
15 บางปลาม้า กฤษณา ระดับดี
16 บางปลาม้า จรเข้ใหญ่ ระดับดี
17 บางปลาม้า บ้านแหลม ระดับดีมาก
18 บางปลาม้า วัดโบสถ์ ระดับดี
19 บางปลาม้า สาลี ระดับดี
20 บางปลาม้า องครักษ์ ระดับดี
21 เมืองสุพรรณบุรี ดอนโพธิ์ทอง ระดับดี
22 เมืองสุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ ระดับดี
23 เมืองสุพรรณบุรี ทับตีเหล็ก ระดับดี
24 เมืองสุพรรณบุรี ท่าระหัด ระดับดี
25 เมืองสุพรรณบุรี บางกุ้ง ระดับดี
26 เมืองสุพรรณบุรี บ้านโพธิ์ ระดับดีมาก
27 เมืองสุพรรณบุรี โพธิ์พระยา ระดับดีมาก
28 เมืองสุพรรณบุรี รั้วใหญ่ ระดับดี
29 เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว ระดับดี
30 เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง ระดับดีมาก
31 ศรีประจันต์ บางงาม ระดับดี
32 ศรีประจันต์ วังน้ำซับ ระดับดี
33 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ ระดับดี
34 สองพี่น้อง ดอนมะนาว ระดับดี
35 สองพี่น้อง ทุ่งคอก ระดับดีมาก
36 สองพี่น้อง เนินพระปรางค์ ระดับดี
37 สองพี่น้อง บางตะเคียน ระดับดี
38 สองพี่น้อง บางตาเถร ระดับดี
39 สองพี่น้อง ศรีสำราญ ระดับดี
40 สองพี่น้อง หนองบ่อ ระดับดีมาก
41 สองพี่น้อง หัวโพธิ์ ระดับดีมาก
42 สามชุก กระเสียว ระดับดีมาก
43 สามชุก บ้านสระ ระดับดี
44 สามชุก สามชุก ระดับดี
45 สามชุก หนองผักนาก ระดับดี
46 หนองหญ้าไซ แจงงาม ระดับดีเยี่ยม
47 หนองหญ้าไซ หนองขาม ระดับดี
48 หนองหญ้าไซ หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
49 อู่ทอง กระจัน ระดับดีมาก
50 อู่ทอง ข้านโข้ง ระดับดี
51 อู่ทอง จรเข้สามพัน ระดับดีมาก
52 อู่ทอง ดอนมะเกลือ ระดับดี
53 อู่ทอง หนองโอ่ง ระดับดี
54 อู่ทอง อู่ทอง ระดับดีมาก