รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ราชบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จอมบึง เบิกไพร ระดับพัฒนา
2 จอมบึง ปากช่อง ระดับดีมาก
3 จอมบึง รางบัว ระดับดีมาก
4 ดำเนินสะดวก ดอนคลัง ระดับดีมาก
5 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ระดับดีเยี่ยม
6 ดำเนินสะดวก ตาหลวง ระดับดีเยี่ยม
7 ดำเนินสะดวก ท่านัด ระดับดีเยี่ยม
8 ดำเนินสะดวก บัวงาม ระดับดีมาก
9 ดำเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ระดับดีมาก
10 ดำเนินสะดวก ศรีสุราษฎร์ ระดับดี
11 บางแพ ดอนคา ระดับดีมาก
12 บางแพ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
13 บางแพ วังเย็น ระดับดีเยี่ยม
14 บางแพ วัดแก้ว ระดับดีมาก
15 บ้านคา บ้านคา ระดับดีเยี่ยม
16 บ้านคา บ้านบึง ระดับดีเยี่ยม
17 บ้านคา หนองพันจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
18 บ้านโป่ง ดอนกระเบื้อง ระดับดีเยี่ยม
19 บ้านโป่ง ท่าผา ระดับดีเยี่ยม
20 บ้านโป่ง บ้านม่วง ระดับดีมาก
21 บ้านโป่ง เบิกไพร ระดับดีเยี่ยม
22 บ้านโป่ง ลาดบัวขาว ระดับดีเยี่ยม
23 บ้านโป่ง สวนกล้วย ระดับดีเยี่ยม
24 บ้านโป่ง หนองกบ ระดับดีเยี่ยม
25 บ้านโป่ง หนองปลาหมอ ระดับดีมาก
26 ปากท่อ ดอนทราย ระดับดีเยี่ยม
27 ปากท่อ บ่อกระดาน ระดับดีมาก
28 ปากท่อ ยางหัก ระดับดีมาก
29 ปากท่อ วังมะนาว ระดับดีเยี่ยม
30 ปากท่อ ห้วยยางโทน ระดับดีเยี่ยม
31 ปากท่อ อ่างหิน ระดับดีมาก
32 โพธาราม เขาชะงุ้ม ระดับดีเยี่ยม
33 โพธาราม คลองข่อย ระดับดีเยี่ยม
34 โพธาราม คลองตาคต ระดับดีเยี่ยม
35 โพธาราม ดอนทราย ระดับดีมาก
36 โพธาราม เตาปูน ระดับดีมาก
37 โพธาราม ท่าชุมพล ระดับดีเยี่ยม
38 โพธาราม ธรรมเสน ระดับดีเยี่ยม
39 โพธาราม บ้านเลือก ระดับดี
40 โพธาราม หนองโพ ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองราชบุรี เขาแร้ง ระดับดีมาก
42 เมืองราชบุรี คุ้งกระถิน ระดับดีมาก
43 เมืองราชบุรี คุ้งน้ำวน ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองราชบุรี คูบัว ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองราชบุรี โคกหม้อ ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองราชบุรี ดอนตะโก ระดับดีมาก
47 เมืองราชบุรี ดอนแร่ ระดับดีมาก
48 เมืองราชบุรี ท่าราบ ระดับดีมาก
49 เมืองราชบุรี บางป่า ระดับดีมาก
50 เมืองราชบุรี สามเรือน ระดับดีมาก
51 เมืองราชบุรี หนองกลางนา ระดับดีมาก
52 เมืองราชบุรี ห้วยไผ่ ระดับดีมาก
53 เมืองราชบุรี หินกอง ระดับดีเยี่ยม
54 วัดเพลง เกาะศาลพระ ระดับดี
55 วัดเพลง จอมประทัด ระดับดีเยี่ยม
56 วัดเพลง วัดเพลง ระดับดี
57 สวนผึ้ง ตะนาวศรี ระดับดีเยี่ยม
58 สวนผึ้ง ท่าเคย ระดับดีมาก
59 สวนผึ้ง ป่าหวาย ระดับดีมาก