รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ราชบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จอมบึง แก้มอ้น ระดับดีเยี่ยม
2 จอมบึง จอมบึง ระดับดีเยี่ยม
3 จอมบึง ด่านทับตะโก ระดับดีเยี่ยม
4 จอมบึง เบิกไพร ระดับพัฒนา
5 จอมบึง ปากช่อง ระดับดีมาก
6 จอมบึง รางบัว ระดับดีมาก
7 ดำเนินสะดวก ขุนพิทักษ์ ระดับดีมาก
8 ดำเนินสะดวก ดอนกรวย ระดับดีมาก
9 ดำเนินสะดวก ดอนคลัง ระดับดีมาก
10 ดำเนินสะดวก ดอนไผ่ ระดับดีเยี่ยม
11 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ระดับดีเยี่ยม
12 ดำเนินสะดวก ตาหลวง ระดับดีเยี่ยม
13 ดำเนินสะดวก ท่านัด ระดับดีเยี่ยม
14 ดำเนินสะดวก บัวงาม ระดับดีมาก
15 ดำเนินสะดวก บ้านไร่ ระดับพื้นฐาน
16 ดำเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ระดับดีมาก
17 ดำเนินสะดวก แพงพวย ระดับดีมาก
18 ดำเนินสะดวก ศรีสุราษฎร์ ระดับดี
19 ดำเนินสะดวก สี่หมื่น ระดับดีมาก
20 บางแพ ดอนคา ระดับดีมาก
21 บางแพ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
22 บางแพ บางแพ ระดับดีมาก
23 บางแพ โพหัก ระดับดีมาก
24 บางแพ วังเย็น ระดับดีเยี่ยม
25 บางแพ วัดแก้ว ระดับดีมาก
26 บางแพ หัวโพ ระดับดีมาก
27 บ้านคา บ้านคา ระดับดีเยี่ยม
28 บ้านคา บ้านบึง ระดับดีเยี่ยม
29 บ้านคา หนองพันจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
30 บ้านโป่ง กรับใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
31 บ้านโป่ง เขาขลุง ระดับดีมาก
32 บ้านโป่ง คุ้งพยอม ไม่ผ่านเกณฑ์
33 บ้านโป่ง ดอนกระเบื้อง ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านโป่ง ท่าผา ระดับดีเยี่ยม
35 บ้านโป่ง นครชุมน์ ระดับดีมาก
36 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ระดับดี
37 บ้านโป่ง บ้านม่วง ระดับดีมาก
38 บ้านโป่ง เบิกไพร ระดับดีเยี่ยม
39 บ้านโป่ง ปากแรต ระดับดี
40 บ้านโป่ง ลาดบัวขาว ระดับดีเยี่ยม
41 บ้านโป่ง สวนกล้วย ระดับดีเยี่ยม
42 บ้านโป่ง หนองกบ ระดับดีเยี่ยม
43 บ้านโป่ง หนองปลาหมอ ระดับดีมาก
44 บ้านโป่ง หนองอ้อ ระดับดีมาก
45 ปากท่อ ดอนทราย ระดับดีเยี่ยม
46 ปากท่อ ทุ่งหลวง ระดับดีมาก
47 ปากท่อ บ่อกระดาน ระดับดีมาก
48 ปากท่อ ปากท่อ ระดับดีเยี่ยม
49 ปากท่อ ป่าไก่ ระดับดีมาก
50 ปากท่อ ยางหัก ระดับดีมาก
51 ปากท่อ วังมะนาว ระดับดีเยี่ยม
52 ปากท่อ วัดยางงาม ระดับดีเยี่ยม
53 ปากท่อ วันดาว ระดับดีมาก
54 ปากท่อ หนองกระทุ่ม ระดับดี
55 ปากท่อ ห้วยยางโทน ระดับดีเยี่ยม
56 ปากท่อ อ่างหิน ระดับดีมาก
57 โพธาราม เขาชะงุ้ม ระดับดีเยี่ยม
58 โพธาราม คลองข่อย ระดับดีเยี่ยม
59 โพธาราม คลองตาคต ระดับดีเยี่ยม
60 โพธาราม เจ็ดเสมียน ระดับดีมาก
61 โพธาราม ชำแระ ระดับดีมาก
62 โพธาราม ดอนกระเบื้อง ระดับดีมาก
63 โพธาราม ดอนทราย ระดับดีมาก
64 โพธาราม เตาปูน ระดับดีมาก
65 โพธาราม ท่าชุมพล ระดับดีเยี่ยม
66 โพธาราม ธรรมเสน ระดับดีเยี่ยม
67 โพธาราม นางแก้ว ระดับดีมาก
68 โพธาราม บางโตนด ระดับดีมาก
69 โพธาราม บ้านฆ้อง ระดับดีมาก
70 โพธาราม บ้านเลือก ระดับดี
71 โพธาราม บ้านสิงห์ ระดับพัฒนา
72 โพธาราม โพธาราม ระดับดี
73 โพธาราม สร้อยฟ้า ระดับดีมาก
74 โพธาราม หนองกวาง ระดับดีมาก
75 โพธาราม หนองโพ ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองราชบุรี เกาะพลับพลา ระดับดีมาก
77 เมืองราชบุรี เขาแร้ง ระดับดีมาก
78 เมืองราชบุรี คุ้งกระถิน ระดับดีมาก
79 เมืองราชบุรี คุ้งน้ำวน ระดับดีเยี่ยม
80 เมืองราชบุรี คูบัว ระดับดีเยี่ยม
81 เมืองราชบุรี โคกหม้อ ระดับดีเยี่ยม
82 เมืองราชบุรี เจดีย์หัก ระดับดีเยี่ยม
83 เมืองราชบุรี ดอนตะโก ระดับดีมาก
84 เมืองราชบุรี ดอนแร่ ระดับดีมาก
85 เมืองราชบุรี ท่าราบ ระดับดีมาก
86 เมืองราชบุรี น้ำพุ ระดับดีมาก
87 เมืองราชบุรี บางป่า ระดับดีมาก
88 เมืองราชบุรี บ้านไร่ ระดับดีเยี่ยม
89 เมืองราชบุรี พงสวาย ระดับดีเยี่ยม
90 เมืองราชบุรี พิกุลทอง ระดับดีมาก
91 เมืองราชบุรี สามเรือน ระดับดีมาก
92 เมืองราชบุรี หนองกลางนา ระดับดีมาก
93 เมืองราชบุรี หน้าเมือง ระดับดีมาก
94 เมืองราชบุรี หลุมดิน ระดับดีมาก
95 เมืองราชบุรี ห้วยไผ่ ระดับดีมาก
96 เมืองราชบุรี หินกอง ระดับดีเยี่ยม
97 เมืองราชบุรี อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
98 วัดเพลง เกาะศาลพระ ระดับดี
99 วัดเพลง จอมประทัด ระดับดีเยี่ยม
100 วัดเพลง วัดเพลง ระดับดี
101 สวนผึ้ง ตะนาวศรี ระดับดีเยี่ยม
102 สวนผึ้ง ท่าเคย ระดับดีมาก
103 สวนผึ้ง ป่าหวาย ระดับดีมาก
104 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ระดับดีมาก