รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พิจิตร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ดงเจริญ วังงิ้วใต้ ระดับดีเยี่ยม
2 ตะพานหิน คลองคูณ ระดับดี
3 ตะพานหิน งิ้วราย ไม่ผ่านเกณฑ์
4 ตะพานหิน ทุ่งโพธิ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
5 ตะพานหิน ไผ่หลวง ระดับดีมาก
6 ตะพานหิน วังสำโรง ระดับดี
7 ตะพานหิน วังหลุม ระดับดีเยี่ยม
8 ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก ระดับดีมาก
9 ทับคล้อ เขาทราย ไม่ผ่านเกณฑ์
10 ทับคล้อ ทับคล้อ ระดับดีเยี่ยม
11 ทับคล้อ ท้ายทุ่ง ระดับดีมาก
12 บางมูลนาก ภูมิ ไม่ผ่านเกณฑ์
13 บางมูลนาก หอไกร ระดับดีมาก
14 บึงนาราง บางลาย ไม่ผ่านเกณฑ์
15 บึงนาราง บึงนาราง ระดับดีมาก
16 บึงนาราง โพธิ์ไทรงาม ระดับดีเยี่ยม
17 บึงนาราง ห้วยแก้ว ระดับดีเยี่ยม
18 บึงนาราง แหลมรัง ระดับดีมาก
19 โพทะเล ทะนง ระดับดีเยี่ยม
20 โพทะเล ท่าบัว ระดับดีเยี่ยม
21 โพทะเล ท้ายน้ำ ระดับดีเยี่ยม
22 โพทะเล ท่าเสา ไม่ผ่านเกณฑ์
23 โพทะเล วัดขวาง ระดับดีเยี่ยม
24 โพธิ์ประทับช้าง ดงเสือเหลือง ระดับดีเยี่ยม
25 โพธิ์ประทับช้าง ทุ่งใหญ่ ระดับพัฒนา
26 โพธิ์ประทับช้าง ไผ่รอบ ระดับพัฒนา
27 โพธิ์ประทับช้าง วังจิก ระดับพัฒนา
28 เมืองพิจิตร ป่ามะคาบ ระดับดีมาก
29 เมืองพิจิตร ไผ่ขวาง ไม่ผ่านเกณฑ์
30 เมืองพิจิตร สายคำโห้ ไม่ผ่านเกณฑ์
31 เมืองพิจิตร หัวดง ไม่ผ่านเกณฑ์
32 วชิรบารมี บ้านนา ระดับดีมาก
33 วชิรบารมี บึงบัว ระดับดีเยี่ยม
34 วชิรบารมี วังโมกข์ ระดับดีมาก
35 วชิรบารมี หนองหลุม ไม่ผ่านเกณฑ์
36 วังทรายพูน วังทรายพูน ระดับพัฒนา
37 วังทรายพูน หนองปล้อง ระดับพัฒนา
38 วังทรายพูน หนองปลาไหล ระดับพัฒนา
39 วังทรายพูน หนองพระ ระดับพัฒนา
40 สากเหล็ก คลองทราย ระดับดีมาก
41 สากเหล็ก ท่าเยี่ยม ระดับดีมาก
42 สากเหล็ก วังทับไทร ระดับดีมาก
43 สากเหล็ก หนองหญ้าไทร ไม่ผ่านเกณฑ์
44 สามง่าม กำแพงดิน ระดับดีมาก
45 สามง่าม เนินปอ ระดับดีมาก
46 สามง่าม รังนก ระดับดี
47 สามง่าม หนองโสน ระดับดี