รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พิษณุโลก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ชาติตระการ ชาติตระการ ระดับดี
2 ชาติตระการ ท่าสะแก ระดับดี
3 ชาติตระการ บ่อภาค ระดับดี
4 ชาติตระการ บ้านดง ระดับดีมาก
5 ชาติตระการ ป่าแดง ระดับดี
6 ชาติตระการ สวนเมี่ยง ระดับดี
7 นครไทย นครชุม ไม่ผ่านเกณฑ์
8 นครไทย นครไทย ไม่ผ่านเกณฑ์
9 นครไทย นาบัว ระดับดีเยี่ยม
10 นครไทย น้ำกุ่ม ไม่ผ่านเกณฑ์
11 นครไทย เนินเพิ่ม ระดับดีเยี่ยม
12 นครไทย บ่อโพธิ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
13 นครไทย บ้านพร้าว ไม่ผ่านเกณฑ์
14 นครไทย บ้านแยง ไม่ผ่านเกณฑ์
15 นครไทย ยางโกลน ไม่ผ่านเกณฑ์
16 นครไทย หนองกะท้าว ไม่ผ่านเกณฑ์
17 นครไทย ห้วยเฮี้ย ไม่ผ่านเกณฑ์
18 เนินมะปราง ชมพู ระดับดีมาก
19 เนินมะปราง ไทรย้อย ระดับดีมาก
20 เนินมะปราง บ้านมุง ระดับดีเยี่ยม
21 เนินมะปราง วังโพรง ระดับดี
22 เนินมะปราง วังยาง ไม่ผ่านเกณฑ์
23 บางกระทุ่ม ท่าตาล ระดับดี
24 บางกระทุ่ม นครป่าหมาก ระดับดีมาก
25 บางกระทุ่ม เนินกุ่ม ระดับดี
26 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม ระดับดี
27 บางกระทุ่ม บ้านไร่ ระดับดีมาก
28 บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม ระดับดีมาก
29 บางกระทุ่ม วัดตายม ระดับดี
30 บางกระทุ่ม สนามคลี ระดับดี
31 บางระกำ คุยม่วง ไม่ผ่านเกณฑ์
32 บางระกำ ชุมแสงสงคราม ไม่ผ่านเกณฑ์
33 บางระกำ ท่านางงาม ไม่ผ่านเกณฑ์
34 บางระกำ นิคมพัฒนา ไม่ผ่านเกณฑ์
35 บางระกำ บ่อทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
36 บางระกำ บางระกำ ระดับดีเยี่ยม
37 บางระกำ บึงกอก ระดับดีเยี่ยม
38 บางระกำ ปลักแรด ระดับดีเยี่ยม
39 บางระกำ พันเสา ระดับดี
40 บางระกำ วังอิทก ระดับดี
41 บางระกำ หนองกุลา ระดับดีเยี่ยม
42 พรหมพิราม ดงประคำ ไม่ผ่านเกณฑ์
43 พรหมพิราม ตลุกเทียม ไม่ผ่านเกณฑ์
44 พรหมพิราม มะต้อง ไม่ผ่านเกณฑ์
45 พรหมพิราม มะตูม ระดับดี
46 พรหมพิราม วงฆ้อง ระดับดี
47 พรหมพิราม วังวน ไม่ผ่านเกณฑ์
48 พรหมพิราม ศรีภิรมย์ ไม่ผ่านเกณฑ์
49 พรหมพิราม หนองแขม ระดับดีเยี่ยม
50 พรหมพิราม หอกลอง ระดับดี
51 เมืองพิษณุโลก จอมทอง ระดับดี
52 เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองพิษณุโลก บึงพระ ระดับดี
54 เมืองพิษณุโลก ไผ่ขอดอน ไม่ผ่านเกณฑ์
55 เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้ ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองพิษณุโลก หัวรอ ระดับดี
57 วังทอง แก่งโสภา ไม่ผ่านเกณฑ์
58 วังทอง ชัยนาม ระดับดี
59 วังทอง ดินทอง ระดับพัฒนา
60 วังทอง แม่ระกา ระดับดี
61 วังทอง วังทอง ระดับดีมาก
62 วังทอง วังพิกุล ระดับดี
63 วังทอง หนองพระ ไม่ผ่านเกณฑ์
64 วัดโบสถ์ ท้อแท้ ระดับดีเยี่ยม
65 วัดโบสถ์ ท่างาม ระดับดี
66 วัดโบสถ์ บ้านยาง ระดับดี
67 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ ระดับดี
68 วัดโบสถ์ หินลาด ระดับดี