รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุโขทัย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กงไกรลาศ กกแรต ระดับพัฒนา
2 กงไกรลาศ กง ระดับพัฒนา
3 กงไกรลาศ ไกรกลาง ระดับพัฒนา
4 กงไกรลาศ ไกรนอก ระดับดีมาก
5 กงไกรลาศ ท่าฉนวน ระดับดี
6 กงไกรลาศ บ้านใหม่สุขเกษม ระดับพัฒนา
7 คีรีมาศ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
8 คีรีมาศ นาเชิงคีรี ระดับดีเยี่ยม
9 คีรีมาศ บ้านน้ำพุ ระดับดีมาก
10 คีรีมาศ สามพวง ระดับดีมาก
11 คีรีมาศ หนองกระดิ่ง ระดับดี
12 ทุ่งเสลี่ยม กลางดง ระดับดี
13 ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ระดับดีมาก
14 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม ระดับพื้นฐาน
15 ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ระดับดี
16 ทุ่งเสลี่ยม บ้านใหม่ไชยมงคล ระดับดีเยี่ยม
17 บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน ระดับดี
18 บ้านด่านลานหอย ลานหอย ระดับดี
19 บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ ระดับดี
20 บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง ระดับดี
21 เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย ระดับพื้นฐาน
22 เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย ระดับดี
23 เมืองสุโขทัย บ้านหลุม ระดับดี
24 เมืองสุโขทัย ปากแคว ระดับดี
25 เมืองสุโขทัย ปากพระ ระดับดี
26 เมืองสุโขทัย วังทองแดง ระดับดี
27 ศรีนคร นครเดิฐ ระดับดี
28 ศรีนคร ศรีนคร ระดับดี
29 ศรีนคร หนองบัว ระดับดี
30 ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง ระดับดี
31 ศรีสัชนาลัย บ้านตึก ระดับดีเยี่ยม
32 ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว ระดับดีมาก
33 ศรีสัชนาลัย แม่สำ ระดับพัฒนา
34 ศรีสัชนาลัย แม่สิน ระดับดีเยี่ยม
35 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย ระดับพัฒนา
36 ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ระดับดี
37 ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว ระดับดี
38 ศรีสำโรง ทับผึ้ง ระดับดีมาก
39 ศรีสำโรง บ้านซ่าน ระดับดี
40 ศรีสำโรง บ้านนา ระดับดี
41 ศรีสำโรง ราวต้นจันทร์ ระดับพัฒนา
42 ศรีสำโรง วังทอง ระดับดี
43 ศรีสำโรง วังลึก ระดับดี
44 ศรีสำโรง สามเรือน ระดับดี
45 สวรรคโลก คลองกระจง ระดับดีมาก
46 สวรรคโลก ท่าทอง ระดับดีมาก
47 สวรรคโลก ในเมือง ระดับดี
48 สวรรคโลก เมืองบางยม ระดับดี
49 สวรรคโลก วังพิณพาทย์ ระดับดีมาก
50 สวรรคโลก วังไม้ขอน ระดับดีมาก
51 สวรรคโลก หนองกลับ ระดับดี