รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ตาก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ระดับพัฒนา
2 ท่าสองยาง แม่ต้าน ระดับดีมาก
3 ท่าสองยาง แม่วะหลวง ไม่ผ่านเกณฑ์
4 ท่าสองยาง แม่สอง ระดับพัฒนา
5 ท่าสองยาง แม่อุสุ ไม่ผ่านเกณฑ์
6 บ้านตาก เกาะตะเภา ระดับดีมาก
7 บ้านตาก ตากออก ระดับดี
8 บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ ระดับดีเยี่ยม
9 บ้านตาก สมอโคน ระดับดีมาก
10 พบพระ คีรีราษฎร์ ระดับดี
11 พบพระ พบพระ ระดับดีเยี่ยม
12 พบพระ รวมไทยพัฒนา ระดับดี
13 เมืองตาก น้ำรึม ระดับดี
14 เมืองตาก ป่ามะม่วง ระดับดี
15 เมืองตาก โป่งแดง ระดับดีมาก
16 เมืองตาก แม่ท้อ ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองตาก หนองบัวใต้ ระดับดีมาก
18 แม่ระมาด ขะเนจื้อ ระดับดี
19 แม่ระมาด พระธาตุ ระดับดีมาก
20 แม่ระมาด แม่จะเรา ระดับดีมาก
21 แม่ระมาด แม่ตื่น ไม่ผ่านเกณฑ์
22 แม่ระมาด สามหมื่น ระดับดีเยี่ยม
23 แม่สอด ด่านแม่ละเมา ระดับดี
24 แม่สอด ท่าสายลวด ระดับพัฒนา
25 แม่สอด พระธาตุผาแดง ระดับดี
26 แม่สอด พะวอ ระดับดีมาก
27 แม่สอด มหาวัน ระดับดีเยี่ยม
28 แม่สอด แม่กาษา ระดับดีเยี่ยม
29 แม่สอด แม่กุ ระดับพัฒนา
30 แม่สอด แม่ตาว ระดับดีมาก
31 แม่สอด แม่ปะ ระดับดีเยี่ยม
32 วังเจ้า เชียงทอง ระดับดีมาก
33 วังเจ้า นาโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
34 วังเจ้า ประดาง ระดับดีเยี่ยม
35 สามเงา ยกกระบัตร ระดับดีเยี่ยม
36 สามเงา ย่านรี ระดับดี
37 สามเงา สามเงา ระดับดีเยี่ยม
38 อุ้มผาง แม่กลอง ระดับดี
39 อุ้มผาง แม่จัน ระดับดีมาก
40 อุ้มผาง แม่ละมุ้ง ระดับดี
41 อุ้มผาง โมโกร ระดับดี
42 อุ้มผาง หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
43 อุ้มผาง อุ้มผาง ระดับดี