รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด กำแพงเพชร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 โกสัมพีนคร โกสัมพี ระดับดีเยี่ยม
2 โกสัมพีนคร เพชรชมภู ระดับดีเยี่ยม
3 โกสัมพีนคร ลานดอกไม้ตก ไม่ผ่านเกณฑ์
4 ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล ระดับดี
5 ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่ ระดับดี
6 ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง ระดับดีมาก
7 ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ ระดับพัฒนา
8 ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ระดับดี
9 ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ระดับดี
10 ขาณุวรลักษบุรี ยางสูง ระดับดี
11 ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู ระดับดี
12 ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห ระดับดี
13 ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ระดับดี
14 คลองขลุง คลองขลุง ระดับดีเยี่ยม
15 คลองขลุง คลองสมบูรณ์ ระดับดีมาก
16 คลองขลุง ท่าพุทรา ระดับดีเยี่ยม
17 คลองขลุง ท่ามะเขือ ระดับดีเยี่ยม
18 คลองขลุง แม่ลาด ระดับดีเยี่ยม
19 คลองขลุง วังแขม ระดับพัฒนา
20 คลองขลุง วังไทร ระดับดีมาก
21 คลองขลุง วังบัว ระดับดี
22 คลองขลุง วังยาง ระดับดีเยี่ยม
23 คลองขลุง หัวถนน ระดับดี
24 คลองลาน คลองน้ำไหล ระดับดีเยี่ยม
25 คลองลาน สักงาม ระดับดีเยี่ยม
26 ทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา ระดับดีมาก
27 ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ระดับดี
28 ทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ระดับดีเยี่ยม
29 ไทรงาม ไทรงาม ระดับดี
30 ไทรงาม พานทอง ระดับดีเยี่ยม
31 ไทรงาม หนองแม่แตง ระดับดีเยี่ยม
32 ไทรงาม หนองไม้กอง ระดับดีมาก
33 บึงสามัคคี ระหาน ระดับดีเยี่ยม
34 ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
35 พรานกระต่าย คุยบ้านโอง ระดับดีมาก
36 พรานกระต่าย วังควง ระดับดีมาก
37 พรานกระต่าย วังตะแบก ระดับดีมาก
38 พรานกระต่าย หนองหัววัว ระดับดีมาก
39 พรานกระต่าย ห้วยยั้ง ระดับดีเยี่ยม
40 เมืองกำแพงเพชร คณฑี ระดับพัฒนา
41 เมืองกำแพงเพชร คลองแม่ลาย ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองกำแพงเพชร ท่าขุนราม ระดับดี
45 เมืองกำแพงเพชร เทพนคร ไม่ผ่านเกณฑ์
46 เมืองกำแพงเพชร ธำมรงค์ ระดับดีเยี่ยม
47 เมืองกำแพงเพชร นครชุม ระดับดีมาก
48 เมืองกำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ระดับพัฒนา
49 เมืองกำแพงเพชร ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองกำแพงเพชร ลานดอกไม้ ไม่ผ่านเกณฑ์
51 เมืองกำแพงเพชร วังทอง ระดับดีเยี่ยม
52 เมืองกำแพงเพชร สระแก้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
53 ลานกระบือ จันทิมา ระดับดีเยี่ยม
54 ลานกระบือ ช่องลม ระดับดีเยี่ยม
55 ลานกระบือ โนนพลวง ระดับดีเยี่ยม
56 ลานกระบือ บึงทับแรต ระดับดีเยี่ยม
57 ลานกระบือ ประชาสุขสันต์ ระดับดีเยี่ยม
58 ลานกระบือ ลานกระบือ ระดับดีเยี่ยม
59 ลานกระบือ หนองหลวง ระดับดีมาก