รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุทัยธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ทัพทัน โคกหม้อ ระดับดี
2 ทัพทัน ตลุกดู่ ระดับดี
3 ทัพทัน ทุ่งนาไทย ระดับดี
4 ทัพทัน หนองสระ ระดับดี
5 ทัพทัน หนองหญ้าปล้อง ระดับพัฒนา
6 บ้านไร่ คอกควาย ระดับดี
7 บ้านไร่ เจ้าวัด ระดับดี
8 บ้านไร่ บ้านบึง ระดับดี
9 บ้านไร่ บ้านไร่ ระดับดี
10 บ้านไร่ หนองจอก ระดับดี
11 บ้านไร่ หนองบ่มกล้วย ระดับดี
12 บ้านไร่ ห้วยแห้ง ระดับดี
13 เมืองอุทัยธานี ดอนขวาง ระดับดี
14 เมืองอุทัยธานี ท่าซุง ระดับดี
15 เมืองอุทัยธานี ทุ่งใหญ่ ระดับพัฒนา
16 เมืองอุทัยธานี เนินแจง ระดับดี
17 เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง ระดับพัฒนา
18 เมืองอุทัยธานี หนองเต่า ระดับดี
19 เมืองอุทัยธานี หนองไผ่แบน ระดับดี
20 เมืองอุทัยธานี หนองพังค่า ระดับดี
21 ลานสัก ป่าอ้อ ระดับดี
22 ลานสัก ระบำ ระดับดี
23 ลานสัก ลานสัก ระดับดีเยี่ยม
24 สว่างอารมณ์ บ่อยาง ระดับดี
25 สว่างอารมณ์ พลวงสองนาง ระดับดีเยี่ยม
26 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ระดับพัฒนา
27 หนองขาหย่าง ดงขวาง ระดับดี
28 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ระดับดีมาก
29 หนองขาหย่าง หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
30 หนองขาหย่าง หมกแถว ระดับพัฒนา
31 หนองขาหย่าง หลุมเข้า ระดับพัฒนา
32 หนองฉาง ทุ่งโพ ระดับดี
33 หนองฉาง บ้านเก่า ระดับดี
34 หนองฉาง หนองฉาง ระดับพัฒนา
35 หนองฉาง หนองยาง ระดับดี
36 หนองฉาง อุทัยเก่า ระดับดี
37 ห้วยคต ทองหลาง ระดับดี
38 ห้วยคต สุขฤทัย ระดับพัฒนา
39 ห้วยคต ห้วยคต ไม่ผ่านเกณฑ์