รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ปางมะผ้า ปางมะผ้า ระดับดีมาก
2 ปางมะผ้า สบป่อง ระดับดีเยี่ยม
3 แม่ลาน้อย ท่าผาปุ้ม ระดับดีเยี่ยม
4 แม่สะเรียง ป่าแป๋ ระดับดี
5 แม่สะเรียง แม่ยวม ระดับดีเยี่ยม