รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ปางมะผ้า นาปู่ป้อม ไม่ผ่านเกณฑ์
2 ปางมะผ้า ปางมะผ้า ระดับดีมาก
3 ปางมะผ้า สบป่อง ระดับดีเยี่ยม
4 เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยผา ระดับดีเยี่ยม
5 แม่ลาน้อย ท่าผาปุ้ม ระดับดีเยี่ยม
6 แม่สะเรียง บ้านกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์
7 แม่สะเรียง ป่าแป๋ ระดับดี
8 แม่สะเรียง แม่ยวม ระดับดีเยี่ยม
9 แม่สะเรียง เสาหิน ไม่ผ่านเกณฑ์