รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด เชียงราย
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ขุนตาล ต้า ระดับดีเยี่ยม
2 ขุนตาล ป่าตาล ไม่ผ่านเกณฑ์
3 ขุนตาล ยางฮอม ไม่ผ่านเกณฑ์
4 เชียงของ ครึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
5 เชียงของ ห้วยซ้อ ไม่ผ่านเกณฑ์
6 เชียงแสน บ้านแซว ระดับดีเยี่ยม
7 เชียงแสน ป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
8 เชียงแสน แม่เงิน ไม่ผ่านเกณฑ์
9 เชียงแสน โยนก ระดับดีเยี่ยม
10 เชียงแสน เวียง ไม่ผ่านเกณฑ์
11 เชียงแสน ศรีดอนมูล ระดับดีเยี่ยม
12 เทิง เชียงเคี่ยน ระดับดีเยี่ยม
13 เทิง ปล้อง ไม่ผ่านเกณฑ์
14 เทิง แม่ลอย ไม่ผ่านเกณฑ์
15 เทิง ศรีดอนไชย ระดับดีมาก
16 เทิง หงาว ระดับดีมาก
17 เทิง หนองแรด ระดับดีมาก
18 ป่าแดด ป่าแงะ ระดับดีเยี่ยม
19 ป่าแดด ป่าแดด ไม่ผ่านเกณฑ์
20 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ไม่ผ่านเกณฑ์
21 พญาเม็งราย ตาดควัน ไม่ผ่านเกณฑ์
22 พญาเม็งราย แม่ต๋ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
23 พญาเม็งราย แม่เปา ระดับดีมาก
24 พญาเม็งราย ไม้ยา ไม่ผ่านเกณฑ์
25 พาน ดอยงาม ระดับพัฒนา
26 พาน ม่วงคำ ไม่ผ่านเกณฑ์
27 พาน หัวง้ม ระดับพัฒนา
28 เมืองเชียงราย ท่าสาย ไม่ผ่านเกณฑ์
29 เมืองเชียงราย ท่าสุด ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ไม่ผ่านเกณฑ์
31 แม่จัน จอมสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
32 แม่จัน จันจว้าใต้ ระดับดีเยี่ยม
33 แม่จัน จันจว้า ระดับดีเยี่ยม
34 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ระดับดีเยี่ยม
35 แม่จัน ป่าซาง ระดับดีเยี่ยม
36 แม่จัน ป่าตึง ระดับดีเยี่ยม
37 แม่จัน แม่คำ ระดับดีเยี่ยม
38 แม่จัน แม่จัน ระดับดีเยี่ยม
39 แม่จัน แม่ไร่ ระดับดีเยี่ยม
40 แม่จัน ศรีค้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
41 แม่จัน สันทราย ระดับดีเยี่ยม
42 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ระดับพัฒนา
43 แม่ลาว จอมหมอกแก้ว ระดับดีมาก
44 แม่ลาว ดงมะดะ ระดับดีมาก
45 แม่ลาว บัวสลี ไม่ผ่านเกณฑ์
46 แม่ลาว ป่าก่อดำ ไม่ผ่านเกณฑ์
47 แม่ลาว โป่งแพร่ ระดับดีเยี่ยม
48 แม่สรวย แม่สรวย ไม่ผ่านเกณฑ์
49 แม่สาย เกาะช้าง ระดับดีมาก
50 แม่สาย บ้านด้าย ระดับดีมาก
51 แม่สาย โป่งงาม ระดับดีมาก
52 แม่สาย โป่งผา ไม่ผ่านเกณฑ์
53 แม่สาย แม่สาย ระดับดีมาก
54 แม่สาย เวียงพางคำ ระดับพัฒนา
55 แม่สาย ศรีเมืองชุม ระดับดีมาก
56 แม่สาย ห้วยไคร้ ไม่ผ่านเกณฑ์
57 เวียงชัย เวียงเหนือ ระดับดีมาก
58 เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง ไม่ผ่านเกณฑ์
59 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
60 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ไม่ผ่านเกณฑ์
61 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ไม่ผ่านเกณฑ์