รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พะเยา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 จุน ทุ่งรวงทอง ระดับดีมาก
2 จุน พระธาตุขิงแกง ระดับดีเยี่ยม
3 จุน ห้วยข้าวก่ำ ระดับดีเยี่ยม
4 เชียงคำ เชียงบาน ระดับดีเยี่ยม
5 เชียงคำ น้ำแวน ระดับดีมาก
6 เชียงคำ แม่ลาว ระดับดีมาก
7 เชียงคำ หย่วน ระดับดีเยี่ยม
8 เชียงม่วน เชียงม่วน ระดับดีมาก
9 เชียงม่วน บ้านมาง ระดับดีมาก
10 เชียงม่วน สระ ระดับดีเยี่ยม
11 ดอกคำใต้ คือเวียง ระดับพัฒนา
12 ดอกคำใต้ ดงสุวรรณ ระดับดีมาก
13 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ระดับดีเยี่ยม
14 ดอกคำใต้ บ้านถ้ำ ระดับดีมาก
15 ดอกคำใต้ ป่าซาง ระดับดีเยี่ยม
16 ดอกคำใต้ หนองหล่ม ระดับดีเยี่ยม
17 ปง ขุนควร ระดับดีมาก
18 ปง งิม ระดับดีเยี่ยม
19 ปง นาปรัง ระดับดีเยี่ยม
20 ภูกามยาว ดงเจน ระดับดีเยี่ยม
21 ภูกามยาว แม่อิง ระดับดีเยี่ยม
22 ภูกามยาว ห้วยแก้ว ระดับดีมาก
23 ภูซาง ทุ่งกล้วย ระดับดีมาก
24 ภูซาง ป่าสัก ระดับดีเยี่ยม
25 ภูซาง ภูซาง ระดับดีมาก
26 เมืองพะเยา จำป่าหวาย ระดับดี
27 เมืองพะเยา บ้านต๋อม ระดับดีเยี่ยม
28 เมืองพะเยา บ้านสาง ระดับดีมาก
29 เมืองพะเยา แม่กา ระดับดีเยี่ยม
30 เมืองพะเยา แม่ใส ระดับดีเยี่ยม
31 แม่ใจ เจริญราษฎร์ ระดับดี
32 แม่ใจ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
33 แม่ใจ ป่าแฝก ระดับดีมาก