รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด น่าน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน ระดับพื้นฐาน
2 เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น ระดับดี
3 เชียงกลาง เชียงกลาง ระดับพัฒนา
4 เชียงกลาง เชียงคาน ระดับดีเยี่ยม
5 เชียงกลาง เปือ ระดับดีเยี่ยม
6 เชียงกลาง พญาแก้ว ระดับดีมาก
7 เชียงกลาง พระธาตุ ระดับดีมาก
8 เชียงกลาง พระพุทธบาท ระดับพัฒนา
9 ท่าวังผา จอมพระ ระดับดีเยี่ยม
10 ท่าวังผา ตาลชุม ระดับดีมาก
11 ท่าวังผา ท่าวังผา ระดับดีเยี่ยม
12 ท่าวังผา ป่าคา ระดับดีเยี่ยม
13 ท่าวังผา ผาตอ ระดับดีเยี่ยม
14 ท่าวังผา ผาทอง ระดับดีเยี่ยม
15 ท่าวังผา ยม ระดับดีเยี่ยม
16 ท่าวังผา ริม ระดับดีเยี่ยม
17 ท่าวังผา ศรีภูมิ ระดับดี
18 ท่าวังผา แสนทอง ระดับดีเยี่ยม
19 ทุ่งช้าง งอบ ระดับดีเยี่ยม
20 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ระดับดีเยี่ยม
21 ทุ่งช้าง ปอน ระดับดีเยี่ยม
22 ทุ่งช้าง และ ระดับดีเยี่ยม
23 นาน้อย เชียงของ ระดับดีเยี่ยม
24 นาน้อย นาน้อย ระดับดีมาก
25 นาน้อย น้ำตก ระดับดีเยี่ยม
26 นาน้อย บัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
27 นาน้อย ศรีษะเกษ ระดับดีเยี่ยม
28 นาน้อย สถาน ระดับดี
29 นาน้อย สันทะ ระดับดีเยี่ยม
30 นาหมื่น นาทะนุง ระดับดี
31 นาหมื่น บ่อแก้ว ระดับดี
32 นาหมื่น ปิงหลวง ระดับดี
33 นาหมื่น เมืองลี ระดับดี
34 บ่อเกลือ ดงพญา ระดับดี
35 บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ ระดับพื้นฐาน
36 บ่อเกลือ บ่อเกลือเหนือ ระดับพัฒนา
37 บ่อเกลือ ภูฟ้า ระดับดี
38 บ้านหลวง บ้านพี้ ระดับดี
39 บ้านหลวง บ้านฟ้า ระดับดีมาก
40 บ้านหลวง ป่าคาหลวง ระดับพัฒนา
41 บ้านหลวง สวด ระดับดีมาก
42 ปัว แงง ระดับดีมาก
43 ปัว เจดีย์ชัย ระดับดี
44 ปัว ไชยวัฒนา ระดับดีมาก
45 ปัว ปัว ระดับดีเยี่ยม
46 ปัว ป่ากลาง ระดับดี
47 ปัว ภูคา ไม่ผ่านเกณฑ์
48 ปัว วรนคร ระดับดี
49 ปัว ศิลาเพชร ระดับดีเยี่ยม
50 ปัว ศิลาแลง ระดับดีมาก
51 ปัว สกาด ไม่ผ่านเกณฑ์
52 ปัว สถาน ระดับดีมาก
53 ปัว อวน ไม่ผ่านเกณฑ์
54 ภูเพียง ท่าน้าว ระดับดีมาก
55 ภูเพียง นาปัง ระดับดี
56 ภูเพียง น้ำเกี๋ยน ระดับดีเยี่ยม
57 ภูเพียง น้ำแก่น ระดับดีเยี่ยม
58 ภูเพียง ฝายแก้ว ระดับดีเยี่ยม
59 ภูเพียง ม่วงตึ๊ด ระดับดีมาก
60 ภูเพียง เมืองจัง ระดับดีมาก
61 เมืองน่าน กองควาย ระดับดี
62 เมืองน่าน ไชยสถาน ระดับดี
63 เมืองน่าน ดู่ใต้ ระดับดีมาก
64 เมืองน่าน ถืมตอง ระดับดีเยี่ยม
65 เมืองน่าน นาชาว ระดับพัฒนา
66 เมืองน่าน ในเวียง ระดับดีมาก
67 เมืองน่าน บ่อสวก ระดับดีมาก
68 เมืองน่าน บ่อ ระดับพัฒนา
69 เมืองน่าน ผาสิงห์ ระดับดี
70 เมืองน่าน เรือง ระดับพื้นฐาน
71 เมืองน่าน สะเนียน ระดับดี
72 แม่จริม น้ำปาย ไม่ผ่านเกณฑ์
73 แม่จริม น้ำพาง ระดับดี
74 แม่จริม แม่จริม ระดับดีเยี่ยม
75 แม่จริม หนองแดง ระดับดีมาก
76 แม่จริม หมอเมือง ระดับดีมาก
77 เวียงสา กลางเวียง ระดับพัฒนา
78 เวียงสา ขึ่ง ระดับดีมาก
79 เวียงสา จอมจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
80 เวียงสา ตาลชุม ระดับดี
81 เวียงสา ทุ่งศรีทอง ระดับดี
82 เวียงสา นาเหลือง ระดับดีเยี่ยม
83 เวียงสา น้ำปั้ว ระดับดีมาก
84 เวียงสา น้ำมวบ ระดับดี
85 เวียงสา ปงสนุก ระดับดีเยี่ยม
86 เวียงสา แม่ขะนิง ระดับดีมาก
87 เวียงสา แม่สาคร ระดับดีมาก
88 เวียงสา แม่สา ระดับดี
89 เวียงสา ยาบหัวนา ระดับดี
90 เวียงสา ส้านนาหนองใหม่ ระดับพื้นฐาน
91 เวียงสา ส้าน ไม่ผ่านเกณฑ์
92 เวียงสา ไหล่น่าน ระดับพัฒนา
93 เวียงสา อ่ายนาไลย ระดับพัฒนา
94 สองแคว ชนแดน ระดับดีมาก
95 สองแคว นาไร่หลวง ระดับดีมาก
96 สองแคว ยอด ระดับดีเยี่ยม
97 สันติสุข ดู่พงษ์ ระดับพื้นฐาน
98 สันติสุข ป่าแลวหลวง ระดับดีมาก
99 สันติสุข พงษ์ ระดับดี