รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด แพร่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เด่นชัย ไทรย้อย ระดับดีเยี่ยม
2 เด่นชัย แม่จั๊วะ ระดับดีเยี่ยม
3 เมืองแพร่ ช่อแฮ ระดับดีเยี่ยม
4 เมืองแพร่ วังธง ระดับดีมาก
5 ร้องกวาง บ้านเวียง ไม่ผ่านเกณฑ์
6 ร้องกวาง แม่ทราย ระดับดีมาก
7 ร้องกวาง แม่ยางร้อง ระดับดี
8 ลอง บ่อเหล็กลอง ระดับดีเยี่ยม
9 ลอง เวียงต้า ระดับดีเยี่ยม
10 สูงเม่น สูงเม่น ระดับดีเยี่ยม
11 หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว ระดับดีมาก
12 หนองม่วงไข่ แม่คำมี ระดับดีมาก