รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด แพร่
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เด่นชัย เด่นชัย ไม่ผ่านเกณฑ์
2 เด่นชัย ไทรย้อย ระดับดีเยี่ยม
3 เด่นชัย แม่จั๊วะ ระดับดีเยี่ยม
4 เมืองแพร่ ช่อแฮ ระดับดีเยี่ยม
5 เมืองแพร่ วังธง ระดับดีมาก
6 ร้องกวาง บ้านเวียง ไม่ผ่านเกณฑ์
7 ร้องกวาง แม่ทราย ระดับดีมาก
8 ร้องกวาง แม่ยางร้อง ระดับดี
9 ร้องกวาง ร้องเข็ม ไม่ผ่านเกณฑ์
10 ลอง บ่อเหล็กลอง ระดับดีเยี่ยม
11 ลอง เวียงต้า ระดับดีเยี่ยม
12 สูงเม่น ดอนมูล ระดับดีเยี่ยม
13 สูงเม่น สูงเม่น ระดับดีเยี่ยม
14 หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว ระดับดีมาก
15 หนองม่วงไข่ แม่คำมี ระดับดีมาก