รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุตรดิตถ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ตรอน ข่อยสูง ระดับดีเยี่ยม
2 ตรอน น้ำอ่าง ระดับพื้นฐาน
3 ตรอน บ้านแก่ง ระดับดีเยี่ยม
4 ทองแสนขัน บ่อทอง ระดับดี
5 ทองแสนขัน ป่าคาย ไม่ผ่านเกณฑ์
6 ท่าปลา ระดับดี
7 ท่าปลา จริม ระดับดี
8 ท่าปลา ท่าปลา ระดับดีมาก
9 ท่าปลา นางพญา ระดับพัฒนา
10 ท่าปลา ผาเลือด ระดับดี
11 น้ำปาด น้ำไคร้ ระดับดี
12 น้ำปาด แสนตอ ระดับดีเยี่ยม
13 น้ำปาด ห้วยมุ่น ระดับดี
14 บ้านโคก บ้านโคก ระดับดี
15 บ้านโคก ม่วงเจ็ดต้น ระดับดี
16 พิชัย ท่ามะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
17 พิชัย ท่าสัก ระดับดีเยี่ยม
18 พิชัย นายาง ระดับดี
19 พิชัย นาอิน ระดับดี
20 พิชัย บ้านดารา ระดับดีเยี่ยม
21 พิชัย พญาแมน ระดับดีเยี่ยม
22 ฟากท่า ฟากท่า ระดับดี
23 ฟากท่า สองห้อง ไม่ผ่านเกณฑ์
24 เมืองอุตรดิตถ์ ขุนฝาง ระดับดี
25 เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ ระดับดี
26 เมืองอุตรดิตถ์ น้ำริด ระดับดี
27 เมืองอุตรดิตถ์ บ้านเกาะ ระดับดี
28 เมืองอุตรดิตถ์ บ้านด่านนาขาม ระดับดี
29 เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน ระดับดี
30 เมืองอุตรดิตถ์ แสนตอ ระดับดี
31 เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด ระดับดี
32 เมืองอุตรดิตถ์ หาดงิ้ว ระดับดี
33 ลับแล ชัยจุมพล ระดับดี
34 ลับแล ด่านแม่คำมัน ระดับดี
35 ลับแล ไผ่ล้อม ระดับดี
36 ลับแล ฝายหลวง ระดับดีมาก