รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ลำปาง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะคา เกาะคา ระดับดีเยี่ยม
2 เกาะคา ท่าผา ระดับดีเยี่ยม
3 เกาะคา นาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
4 เกาะคา นาแส่ง ระดับดีเยี่ยม
5 เกาะคา ลำปางหลวง ระดับดีเยี่ยม
6 เกาะคา วังพร้าว ระดับดีเยี่ยม
7 เกาะคา ศาลา ระดับดีเยี่ยม
8 เกาะคา ใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
9 เกาะคา ไหล่หิน ระดับดีเยี่ยม
10 งาว นาแก ระดับพัฒนา
11 งาว บ้านโป่ง ระดับดีมาก
12 งาว บ้านร้อง ระดับดีมาก
13 งาว บ้านหวด ระดับดีเยี่ยม
14 งาว บ้านแหง ระดับดีเยี่ยม
15 งาว บ้านอ้อน ระดับดี
16 งาว ปงเตา ระดับดีมาก
17 งาว แม่ตีบ ระดับดีมาก
18 งาว หลวงใต้ ระดับดีมาก
19 งาว หลวงเหนือ ระดับดีมาก
20 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ไม่ผ่านเกณฑ์
21 แจ้ห่ม ทุ่งผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
22 แจ้ห่ม บ้านสา ระดับดีเยี่ยม
23 แจ้ห่ม ปงดอน ระดับดีมาก
24 แจ้ห่ม เมืองมาย ไม่ผ่านเกณฑ์
25 แจ้ห่ม แม่สุก ระดับดีมาก
26 แจ้ห่ม วิเชตนคร ไม่ผ่านเกณฑ์
27 เถิน เถินบุรี ระดับดีเยี่ยม
28 เถิน นาโป่ง ระดับดีมาก
29 เถิน แม่ถอด ระดับดีเยี่ยม
30 เถิน แม่ปะ ระดับดีมาก
31 เถิน แม่มอก ระดับดี
32 เถิน แม่วะ ระดับดีเยี่ยม
33 เถิน ล้อมแรด ระดับดีเยี่ยม
34 เถิน เวียงมอก ระดับดีมาก
35 เมืองปาน แจ้ซ้อน ระดับดีมาก
36 เมืองปาน ทุ่งกว๋าว ระดับดี
37 เมืองปาน บ้านขอ ระดับดี
38 เมืองปาน เมืองปาน ไม่ผ่านเกณฑ์
39 เมืองปาน หัวเมือง ระดับพัฒนา
40 เมืองลำปาง กล้วยแพะ ระดับดี
41 เมืองลำปาง ชมพู ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองลำปาง ต้นธงชัย ระดับดีมาก
43 เมืองลำปาง ทุ่งฝาย ระดับดี
44 เมืองลำปาง นิคมพัฒนา ระดับดีมาก
45 เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองลำปาง บ้านค่า ระดับดีมาก
47 เมืองลำปาง บ้านเป้า ระดับดีมาก
48 เมืองลำปาง บ้านแลง ระดับดี
49 เมืองลำปาง บ้านเสด็จ ระดับดีมาก
50 เมืองลำปาง บ้านเอื้อม ระดับดีเยี่ยม
51 เมืองลำปาง บุญนาคพัฒนา ระดับดี
52 เมืองลำปาง ปงแสนทอง ระดับดีมาก
53 เมืองลำปาง พระบาท ระดับดีเยี่ยม
54 เมืองลำปาง พิชัย ระดับดีเยี่ยม
55 แม่ทะ ดอนไฟ ระดับพัฒนา
56 แม่ทะ นาครัว ระดับดีเยี่ยม
57 แม่ทะ น้ำโจ้ ระดับดีเยี่ยม
58 แม่ทะ บ้านกิ่ว ไม่ผ่านเกณฑ์
59 แม่ทะ บ้านบอม ระดับพื้นฐาน
60 แม่ทะ ป่าตัน ระดับดีมาก
61 แม่ทะ แม่ทะ ระดับดีเยี่ยม
62 แม่ทะ วังเงิน ระดับดีเยี่ยม
63 แม่ทะ สันดอนแก้ว ระดับพัฒนา
64 แม่ทะ หัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
65 แม่พริก ผาปัง ระดับดีเยี่ยม
66 แม่พริก พระบาทวังตวง ระดับดีเยี่ยม
67 แม่พริก แม่ปุ ระดับดีเยี่ยม
68 แม่พริก แม่พริก ระดับดี
69 แม่เมาะ จางเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
70 แม่เมาะ นาสัก ระดับดีมาก
71 แม่เมาะ บ้านดง ระดับดีมาก
72 แม่เมาะ แม่เมาะ ระดับดี
73 แม่เมาะ สบป้าด ระดับดีเยี่ยม
74 วังเหนือ วังเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
75 สบปราบ สบปราบ ระดับดีมาก
76 เสริมงาม ทุ่งงาม ระดับดีเยี่ยม
77 เสริมงาม เสริมกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
78 เสริมงาม เสริมขวา ไม่ผ่านเกณฑ์
79 เสริมงาม เสริมซ้าย ไม่ผ่านเกณฑ์
80 ห้างฉัตร ปงยางคก ระดับดีเยี่ยม
81 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ระดับดีเยี่ยม