รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ลำพูน
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ระดับดีมาก
2 บ้านโฮ่ง ป่าพลู ระดับดีมาก
3 บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย ไม่ผ่านเกณฑ์
4 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย ระดับดี
5 ป่าซาง น้ำดิบ ระดับดีมาก
6 ป่าซาง บ้านเรือน ระดับดี
7 ป่าซาง ปากบ่อง ระดับดีมาก
8 ป่าซาง ป่าซาง ระดับดีเยี่ยม
9 ป่าซาง มะกอก ระดับดี
10 เมืองลำพูน ริมปิง ระดับดีเยี่ยม
11 เมืองลำพูน เวียงยอง ระดับดี