รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด มุกดาหาร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คำชะอี คำชะอี ระดับดีเยี่ยม
2 คำชะอี บ้านเหล่า ระดับดีมาก
3 คำชะอี หนองเอี่ยน ไม่ผ่านเกณฑ์
4 คำชะอี เหล่าสร้างถ่อ ระดับดี
5 ดงหลวง กกตูม ระดับดีมาก
6 ดงหลวง ชะโนดน้อย ระดับดีมาก
7 ดงหลวง ดงหลวง ระดับดีมาก
8 ดงหลวง พังแดง ระดับดีมาก
9 ดอนตาล ดอนตาล ระดับดีเยี่ยม
10 ดอนตาล บ้านแก้ง ระดับดีมาก
11 ดอนตาล ป่าไร่ ระดับดีมาก
12 ดอนตาล โพธิ์ไทร ระดับดีมาก
13 นิคมคำสร้อย โชคชัย ระดับดีมาก
14 นิคมคำสร้อย นากอก ระดับดีมาก
15 นิคมคำสร้อย นาอุดม ระดับดีมาก
16 นิคมคำสร้อย ร่มเกล้า ระดับดีมาก
17 เมืองมุกดาหาร กุดแข้ ระดับดีมาก
18 เมืองมุกดาหาร คำป่าหลาย ระดับดีมาก
19 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน ระดับดีมาก
20 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ระดับดีมาก
21 หนองสูง โนนยาง ระดับดีมาก
22 หนองสูง ภูวง ระดับดีมาก
23 หนองสูง หนองสูง ระดับดีมาก
24 หนองสูง หนองสูงใต้ ระดับดีมาก
25 หว้านใหญ่ ชะโนด ระดับดีเยี่ยม
26 หว้านใหญ่ ดงหมู ระดับดีเยี่ยม
27 หว้านใหญ่ ป่งขาม ระดับดีเยี่ยม
28 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ ระดับดีมาก