รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครพนม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าอุเทน ไชยบุรี ระดับดีเยี่ยม
2 ท่าอุเทน โนนตาล ระดับดีมาก
3 ท่าอุเทน พนอม ระดับดีมาก
4 ท่าอุเทน หนองเทา ระดับดีมาก
5 ธาตุพนม ธาตุพนม ระดับดีเยี่ยม
6 ธาตุพนม น้ำก่ำ ระดับดีมาก
7 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง ระดับดีมาก
8 ธาตุพนม โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
9 ธาตุพนม แสนพัน ระดับดีเยี่ยม
10 นาแก ก้านเหลือง ระดับดีมาก
11 นาแก นาเลียง ระดับดีมาก
12 นาแก พิมาน ระดับดีเยี่ยม
13 นาแก สีชมพู ระดับดีมาก
14 นาแก หนองบ่อ ระดับดีมาก
15 นาทม ดอนเตย ระดับดีมาก
16 นาทม นาทม ระดับดีมาก
17 นาทม หนองซน ระดับดีมาก
18 นาหว้า ท่าเรือ ระดับดีมาก
19 นาหว้า นางัว ระดับดีมาก
20 นาหว้า บ้านเสียว ระดับดีมาก
21 นาหว้า เหล่าพัฒนา ระดับดีมาก
22 บ้านแพง นาเข ระดับดีมาก
23 บ้านแพง นางัว ระดับดีมาก
24 บ้านแพง ไผ่ล้อม ระดับดีมาก
25 บ้านแพง โพนทอง ระดับดีมาก
26 ปลาปาก กุตาไก้ ระดับดีมาก
27 ปลาปาก โคกสูง ระดับดีมาก
28 ปลาปาก นามะเขือ ระดับดีมาก
29 ปลาปาก หนองเทาใหญ่ ระดับดีมาก
30 โพนสวรรค์ นาขมิ้น ระดับดีมาก
31 โพนสวรรค์ นาใน ระดับดีมาก
32 โพนสวรรค์ โพนจาน ระดับดีมาก
33 โพนสวรรค์ โพนบก ระดับดีมาก
34 เมืองนครพนม กุรุคุ ระดับดีมาก
35 เมืองนครพนม ขามเฒ่า ระดับดีมาก
36 เมืองนครพนม นาราชควาย ระดับดีมาก
37 เมืองนครพนม หนองญาติ ระดับดีมาก
38 เมืองนครพนม อาจสามารถ ระดับดีมาก
39 เรณูนคร โคกหินแฮ่ ระดับดีมาก
40 เรณูนคร ท่าลาด ระดับดีมาก
41 เรณูนคร นาขาม ระดับดีเยี่ยม
42 เรณูนคร โพนทอง ระดับดีมาก
43 เรณูนคร เรณู ระดับดีมาก
44 วังยาง โคกสี ระดับดีมาก
45 วังยาง ยอดชาด ระดับดีมาก
46 วังยาง วังยาง ระดับดีมาก
47 ศรีสงคราม นาคำ ระดับดีมาก
48 ศรีสงคราม บ้านเอื้อง ระดับดีมาก
49 ศรีสงคราม ศรีสงคราม ระดับดีมาก
50 ศรีสงคราม หาดแพง ระดับดีมาก