รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สกลนคร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดบาก กุดบาก ระดับดีเยี่ยม
2 กุดบาก กุดไห ระดับดีเยี่ยม
3 กุดบาก นาม่อง ระดับดีเยี่ยม
4 กุสุมาลย์ นาเพียง ระดับดีเยี่ยม
5 กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
6 กุสุมาลย์ อุ่มจาน ระดับดีเยี่ยม
7 คำตากล้า คำตากล้า ระดับดีมาก
8 คำตากล้า นาแต้ ระดับดีเยี่ยม
9 คำตากล้า หนองบัวสิม ระดับดีเยี่ยม
10 โคกศรีสุพรรณ ด่านม่วงคำ ระดับดีเยี่ยม
11 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ ระดับดีเยี่ยม
12 โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม ระดับดีเยี่ยม
13 โคกศรีสุพรรณ เหล่าโพนค้อ ระดับดีเยี่ยม
14 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ระดับดีเยี่ยม
15 เจริญศิลป์ ทุ่งแก ระดับดีเยี่ยม
16 เจริญศิลป์ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
17 เจริญศิลป์ หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
18 เต่างอย จันทร์เพ็ญ ระดับดีเยี่ยม
19 เต่างอย เต่างอย ระดับดีเยี่ยม
20 เต่างอย นาตาล ระดับดีเยี่ยม
21 เต่างอย บึงทวาย ระดับดีเยี่ยม
22 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม ระดับดีเยี่ยม
23 นิคมน้ำอูน หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
24 นิคมน้ำอูน หนองปลิง ระดับดีเยี่ยม
25 บ้านม่วง ดงหม้อทองใต้ ระดับดีเยี่ยม
26 บ้านม่วง โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
27 บ้านม่วง ม่วง ระดับดีเยี่ยม
28 บ้านม่วง ห้วยหลัว ระดับดีเยี่ยม
29 พรรณานิคม พรรณา ระดับดีเยี่ยม
30 พรรณานิคม พอกน้อย ระดับดีเยี่ยม
31 พรรณานิคม วังยาง ระดับดีเยี่ยม
32 พรรณานิคม สว่าง ระดับดีเยี่ยม
33 พังโคน ต้นผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
34 พังโคน แร่ ระดับดีเยี่ยม
35 พังโคน ไฮหย่อง ระดับดีเยี่ยม
36 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา ระดับดีเยี่ยม
37 โพนนาแก้ว บ้านแป้น ระดับดีเยี่ยม
38 โพนนาแก้ว บ้านโพน ระดับดีเยี่ยม
39 ภูพาน โคกภู ระดับดีเยี่ยม
40 ภูพาน สร้างค้อ ระดับดีมาก
41 ภูพาน หลุบเลา ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองสกลนคร งิ้วด่อน ระดับดีเยี่ยม
43 เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองสกลนคร พังขว้าง ระดับดีเยี่ยม
45 เมืองสกลนคร ฮางโฮง ระดับดีเยี่ยม
46 วานรนิวาส ขัวก่าย ระดับดีเยี่ยม
47 วานรนิวาส คูสะคาม ระดับดีเยี่ยม
48 วานรนิวาส หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
49 วาริชภูมิ ปลาโหล ระดับดีเยี่ยม
50 วาริชภูมิ วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
51 วาริชภูมิ หนองลาด อ.วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
52 สว่างแดนดิน ตาลเนิ้ง ระดับดีมาก
53 สว่างแดนดิน บงใต้ ระดับดีเยี่ยม
54 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน ระดับดีเยี่ยม
55 สว่างแดนดิน แวง ระดับดีเยี่ยม
56 ส่องดาว ท่าศิลา ระดับดีเยี่ยม
57 ส่องดาว ปทุมวาปี ระดับดีเยี่ยม
58 ส่องดาว วัฒนา ระดับดีเยี่ยม
59 อากาศอำนวย ท่าก้อน ระดับดี
60 อากาศอำนวย บะหว้า ระดับดีมาก
61 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา ระดับดีมาก
62 อากาศอำนวย อากาศ ระดับดีเยี่ยม