รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สกลนคร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดบาก กุดบาก ระดับดีเยี่ยม
2 กุดบาก กุดไห ระดับดีเยี่ยม
3 กุดบาก นาม่อง ระดับดีเยี่ยม
4 กุสุมาลย์ นาเพียง ระดับดีเยี่ยม
5 กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
6 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล ระดับดีเยี่ยม
7 กุสุมาลย์ อุ่มจาน ระดับดีเยี่ยม
8 คำตากล้า คำตากล้า ระดับดีมาก
9 คำตากล้า นาแต้ ระดับดีเยี่ยม
10 คำตากล้า แพด ระดับดีเยี่ยม
11 คำตากล้า หนองบัวสิม ระดับดีเยี่ยม
12 โคกศรีสุพรรณ ด่านม่วงคำ ระดับดีเยี่ยม
13 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ ระดับดีเยี่ยม
14 โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม ระดับดีเยี่ยม
15 โคกศรีสุพรรณ เหล่าโพนค้อ ระดับดีเยี่ยม
16 เจริญศิลป์ โคกศิลา ระดับดีเยี่ยม
17 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ระดับดีเยี่ยม
18 เจริญศิลป์ ทุ่งแก ระดับดีเยี่ยม
19 เจริญศิลป์ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
20 เจริญศิลป์ หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
21 เต่างอย จันทร์เพ็ญ ระดับดีเยี่ยม
22 เต่างอย เต่างอย ระดับดีเยี่ยม
23 เต่างอย นาตาล ระดับดีเยี่ยม
24 เต่างอย บึงทวาย ระดับดีเยี่ยม
25 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน ระดับดีเยี่ยม
26 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม ระดับดีเยี่ยม
27 นิคมน้ำอูน หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
28 นิคมน้ำอูน หนองปลิง ระดับดีเยี่ยม
29 บ้านม่วง ดงหม้อทองใต้ ระดับดีเยี่ยม
30 บ้านม่วง ดงเหนือ ระดับดีมาก
31 บ้านม่วง โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
32 บ้านม่วง ม่วง ระดับดีเยี่ยม
33 บ้านม่วง หนองกวั่ง ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านม่วง ห้วยหลัว ระดับดีเยี่ยม
35 พรรณานิคม ช้างมิ่ง ระดับดีเยี่ยม
36 พรรณานิคม เชิงชุม ระดับดีเยี่ยม
37 พรรณานิคม นาใน ระดับดีเยี่ยม
38 พรรณานิคม บะฮี ระดับดีเยี่ยม
39 พรรณานิคม พรรณา ระดับดีเยี่ยม
40 พรรณานิคม พอกน้อย ระดับดีเยี่ยม
41 พรรณานิคม ไร่ ระดับดีเยี่ยม
42 พรรณานิคม วังยาง ระดับดีเยี่ยม
43 พรรณานิคม สว่าง ระดับดีเยี่ยม
44 พังโคน ต้นผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
45 พังโคน พังโคน ไม่ผ่านเกณฑ์
46 พังโคน ม่วงไข่ ระดับดีเยี่ยม
47 พังโคน แร่ ระดับดีเยี่ยม
48 พังโคน ไฮหย่อง ระดับดีเยี่ยม
49 โพนนาแก้ว เชียงสือ ระดับดีเยี่ยม
50 โพนนาแก้ว นาแก้ว ระดับดีเยี่ยม
51 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา ระดับดีเยี่ยม
52 โพนนาแก้ว บ้านแป้น ระดับดีเยี่ยม
53 โพนนาแก้ว บ้านโพน ระดับดีเยี่ยม
54 ภูพาน กกปลาซิว ระดับดีเยี่ยม
55 ภูพาน โคกภู ระดับดีเยี่ยม
56 ภูพาน สร้างค้อ ระดับดีมาก
57 ภูพาน หลุบเลา ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองสกลนคร โคกก่อง ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองสกลนคร งิ้วด่อน ระดับดีเยี่ยม
60 เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง ระดับดีเยี่ยม
61 เมืองสกลนคร โนนหอม ระดับดีเยี่ยม
62 เมืองสกลนคร พังขว้าง ระดับดีเยี่ยม
63 เมืองสกลนคร ฮางโฮง ระดับดีเยี่ยม
64 วานรนิวาส ขัวก่าย ระดับดีเยี่ยม
65 วานรนิวาส คูสะคาม ระดับดีเยี่ยม
66 วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย ระดับดีเยี่ยม
67 วานรนิวาส นาคำ ระดับดีมาก
68 วานรนิวาส วานรนิวาส ระดับดีเยี่ยม
69 วานรนิวาส หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
70 วานรนิวาส หนองแวงใต้ ระดับดีมาก
71 วาริชภูมิ ค้อเขียว ระดับดีเยี่ยม
72 วาริชภูมิ ปลาโหล ระดับดีเยี่ยม
73 วาริชภูมิ วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
74 วาริชภูมิ หนองลาด อ.วาริชภูมิ ระดับดีเยี่ยม
75 สว่างแดนดิน โคกสี ระดับดีเยี่ยม
76 สว่างแดนดิน ตาลโกน ระดับดีเยี่ยม
77 สว่างแดนดิน ตาลเนิ้ง ระดับดีมาก
78 สว่างแดนดิน ทรายมูล ระดับดี
79 สว่างแดนดิน ธาตุทอง ระดับดีเยี่ยม
80 สว่างแดนดิน บงใต้ ระดับดีเยี่ยม
81 สว่างแดนดิน บงเหนือ ระดับดีเยี่ยม
82 สว่างแดนดิน บ้านต้าย ระดับดีเยี่ยม
83 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน ระดับดีเยี่ยม
84 สว่างแดนดิน พันนา ระดับดีเยี่ยม
85 สว่างแดนดิน โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
86 สว่างแดนดิน แวง ระดับดีเยี่ยม
87 ส่องดาว ท่าศิลา ระดับดีเยี่ยม
88 ส่องดาว ปทุมวาปี ระดับดีเยี่ยม
89 ส่องดาว วัฒนา ระดับดีเยี่ยม
90 ส่องดาว ส่องดาว ระดับดีเยี่ยม
91 อากาศอำนวย ท่าก้อน ระดับดี
92 อากาศอำนวย นาฮี ระดับดีเยี่ยม
93 อากาศอำนวย บะหว้า ระดับดีมาก
94 อากาศอำนวย โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
95 อากาศอำนวย วาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
96 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา ระดับดีมาก
97 อากาศอำนวย อากาศ ระดับดีเยี่ยม