รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด กาฬสินธุ์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กมลาไสย เจ้าท่า ระดับดีเยี่ยม
2 กมลาไสย ดงลิง ระดับดีเยี่ยม
3 กมลาไสย ธัญญา ระดับดีเยี่ยม
4 กมลาไสย โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
5 กุฉินารายณ์ กุดหว้า ระดับดีเยี่ยม
6 กุฉินารายณ์ จุมจัง ไม่ผ่านเกณฑ์
7 กุฉินารายณ์ นาโก ไม่ผ่านเกณฑ์
8 กุฉินารายณ์ บัวขาว ไม่ผ่านเกณฑ์
9 กุฉินารายณ์ หนองห้าง ระดับดีเยี่ยม
10 กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
11 เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ ระดับดีเยี่ยม
12 เขาวง คุ้มเก่า ระดับดีเยี่ยม
13 เขาวง สระพังทอง ไม่ผ่านเกณฑ์
14 คำม่วง ทุ่งคลอง ระดับดีเยี่ยม
15 คำม่วง นาทัน ระดับดีเยี่ยม
16 คำม่วง เนินยาง ระดับดีเยี่ยม
17 ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
18 ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง ระดับดีเยี่ยม
19 ฆ้องชัย เหล่ากลาง ระดับดีเยี่ยม
20 ดอนจาน ดงพยุง ระดับดีเยี่ยม
21 ดอนจาน ดอนจาน ระดับดีเยี่ยม
22 ดอนจาน ม่วงนา ระดับดีเยี่ยม
23 ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
24 ท่าคันโท ท่าคันโท ระดับดีเยี่ยม
25 ท่าคันโท นาตาล ระดับดีเยี่ยม
26 นาคู นาคู ไม่ผ่านเกณฑ์
27 นาคู โนนนาจาน ระดับดีเยี่ยม
28 นาคู บ่อแก้ว ระดับดีเยี่ยม
29 นามน สงเปลือย ระดับดีเยี่ยม
30 นามน หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
31 นามน หลักเหลี่ยม ระดับดีเยี่ยม
32 เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น ระดับดีมาก
33 เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ ระดับดีมาก
34 เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ ระดับดีมาก
35 เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง ระดับพื้นฐาน
36 เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว ระดับดีมาก
37 เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน ระดับดีมาก
38 เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง ระดับดีมาก
39 เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ ระดับดีมาก
40 เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ ระดับดีมาก
41 ยางตลาด เขาพระนอน ระดับดี
42 ยางตลาด คลองขาม ระดับดีเยี่ยม
43 ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ระดับดี
44 ยางตลาด นาดี ไม่ผ่านเกณฑ์
45 ยางตลาด ยางตลาด ระดับดีเยี่ยม
46 ยางตลาด หัวงัว ไม่ผ่านเกณฑ์
47 ยางตลาด หัวนาคำ ระดับดีมาก
48 ยางตลาด อิตื้อ ระดับดีเยี่ยม
49 ร่องคำ ร่องคำ ระดับดีเยี่ยม
50 ร่องคำ สามัคคี ไม่ผ่านเกณฑ์
51 ร่องคำ เหล่าอ้อย ไม่ผ่านเกณฑ์
52 สมเด็จ แซงบาดาล ระดับดีเยี่ยม
53 สมเด็จ สมเด็จ ระดับดีเยี่ยม
54 สมเด็จ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
55 สมเด็จ หมูม่น ระดับดีเยี่ยม
56 สหัสขันธ์ นิคม ระดับดีเยี่ยม
57 สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
58 สหัสขันธ์ โนนบุรี ระดับดี
59 สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง ระดับดีมาก
60 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ระดับดีเยี่ยม
61 สามชัย สำราญ ระดับดีเยี่ยม
62 สามชัย สำราญใต้ ระดับดีเยี่ยม
63 สามชัย หนองช้าง ไม่ผ่านเกณฑ์
64 หนองกุงศรี โคกเครือ ระดับดีเยี่ยม
65 หนองกุงศรี ลำหนองแสน ระดับดีเยี่ยม
66 หนองกุงศรี เสาเล้า ระดับดีเยี่ยม
67 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ไม่ผ่านเกณฑ์
68 หนองกุงศรี หนองหิน ระดับดีมาก
69 หนองกุงศรี หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
70 ห้วยผึ้ง คำบง ไม่ผ่านเกณฑ์
71 ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์
72 ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ระดับดีเยี่ยม
73 ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว ระดับดีเยี่ยม
74 ห้วยเม็ก ทรายทอง ระดับดีมาก
75 ห้วยเม็ก พิมูล ระดับดีเยี่ยม