รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ร้อยเอ็ด
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
2 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ระดับดี
3 เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
4 เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
5 เกษตรวิสัย น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
6 เกษตรวิสัย เมืองบัว ระดับดีเยี่ยม
7 เกษตรวิสัย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
8 เกษตรวิสัย เหล่าหลวง ระดับดีเยี่ยม
9 จตุรพักตรพิมาน โคกล่าม ระดับดี
10 จตุรพักตรพิมาน ดงกลาง ระดับดีเยี่ยม
11 จตุรพักตรพิมาน ดงแดง ระดับดีเยี่ยม
12 จตุรพักตรพิมาน ดู่น้อย ระดับดี
13 จตุรพักตรพิมาน หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
14 จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม
15 จังหาร ดงสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
16 จังหาร ดินดำ ระดับดี
17 เชียงขวัญ บ้านเขือง ระดับดี
18 เชียงขวัญ พระธาตุ ระดับดีเยี่ยม
19 เชียงขวัญ พลับพลา ระดับดีเยี่ยม
20 เชียงขวัญ หมูม้น ระดับดีเยี่ยม
21 ทุ่งเขาหลวง เทอดไทย ระดับดีเยี่ยม
22 ทุ่งเขาหลวง มะบ้า ระดับพื้นฐาน
23 ธวัชบุรี เขวาทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
24 ธวัชบุรี บึงนคร ระดับดีเยี่ยม
25 ธวัชบุรี ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
26 ธวัชบุรี มะอึ ระดับดี
27 ธวัชบุรี หนองพอก ระดับดีเยี่ยม
28 ปทุมรัตต์ ดอกล้ำ ระดับดีเยี่ยม
29 ปทุมรัตต์ สระบัว ระดับดีเยี่ยม
30 ปทุมรัตต์ หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
31 พนมไพร กุดน้ำใส ระดับดีมาก
32 พนมไพร นานวล ระดับดีเยี่ยม
33 พนมไพร พนมไพร ระดับดีเยี่ยม
34 พนมไพร โพธิ์ใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
35 พนมไพร วารีสวัสดิ์ ระดับดี
36 พนมไพร แสนสุข ระดับดีมาก
37 พนมไพร หนองทัพไทย ระดับดีเยี่ยม
38 โพธิ์ชัย เชียงใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39 โพธิ์ชัย โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
40 โพธิ์ชัย หนองตาไก้ ระดับดีเยี่ยม
41 โพธิ์ชัย อัคคะคำ ระดับดีมาก
42 โพนทราย ท่าหาดยาว ระดับดี
43 โพนทราย ยางคำ ระดับดี
44 โพนทราย ศรีสว่าง ระดับดีเยี่ยม
45 โพนทอง นาอุดม ระดับดีเยี่ยม
46 โพนทอง โพธิ์ศรีสว่าง ระดับดี
47 โพนทอง วังสามัคคี ระดับพื้นฐาน
48 โพนทอง สว่าง ระดับดีเยี่ยม
49 โพนทอง หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
50 โพนทอง อุ่มเม่า ระดับดีเยี่ยม
51 เมยวดี ชุมพร ระดับดีเยี่ยม
52 เมยวดี บุ่งเลิศ ระดับดีเยี่ยม
53 เมยวดี เมยวดี ระดับดีเยี่ยม
54 เมืองร้อยเอ็ด ขอนแก่น ระดับดีมาก
55 เมืองร้อยเอ็ด ดงลาน ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองร้อยเอ็ด นาโพธิ์ ระดับดี
57 เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร (ปอพาน) ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองร้อยเอ็ด สีแก้ว ระดับดีเยี่ยม
60 เมืองร้อยเอ็ด หนองแก้ว ระดับดีมาก
61 เมืองร้อยเอ็ด เหนือเมือง ระดับดีเยี่ยม
62 เมืองสรวง คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
63 เมืองสรวง เมืองสรวง ระดับดี
64 ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย ระดับดีเยี่ยม
65 สุวรรณภูมิ ดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
66 สุวรรณภูมิ ทุ่งศรีเมือง ระดับดีเยี่ยม
67 สุวรรณภูมิ นาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
68 สุวรรณภูมิ บ่อพันขัน ระดับดีเยี่ยม
69 สุวรรณภูมิ สระคู ระดับดีเยี่ยม
70 สุวรรณภูมิ ห้วยหินลาด ระดับดีเยี่ยม
71 สุวรรณภูมิ หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม
72 สุวรรณภูมิ หินกอง ระดับดีเยี่ยม
73 เสลภูมิ ขวาว ระดับดีเยี่ยม
74 เสลภูมิ ท่าม่วง ระดับดี
75 เสลภูมิ นางาม ระดับดีเยี่ยม
76 เสลภูมิ นาเมือง ระดับดีเยี่ยม
77 เสลภูมิ นาเลิง ระดับดีเยี่ยม
78 เสลภูมิ พรสวรรค์ ระดับดีมาก
79 เสลภูมิ ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
80 เสลภูมิ เหล่าน้อย ระดับดีเยี่ยม
81 หนองพอก กกโพธิ์ ระดับดีมาก
82 หนองพอก โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
83 หนองพอก ภูเขาทอง ระดับดีเยี่ยม
84 หนองฮี ดูกอึ่ง ระดับดี
85 หนองฮี เด่นราษฎร์ ระดับดี
86 อาจสามารถ บ้านดู่ ระดับดีเยี่ยม
87 อาจสามารถ หนองหมื่นถ่าน ระดับดีมาก
88 อาจสามารถ หน่อม ระดับดีเยี่ยม
89 อาจสามารถ อาจสามารถ ระดับดีเยี่ยม