รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ร้อยเอ็ด
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกษตรวิสัย กำแพง ระดับดีเยี่ยม
2 เกษตรวิสัย กู่กาสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
3 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ระดับดี
4 เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
5 เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
6 เกษตรวิสัย น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
7 เกษตรวิสัย บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
8 เกษตรวิสัย เมืองบัว ระดับดีเยี่ยม
9 เกษตรวิสัย สิงห์โคก ระดับดีมาก
10 เกษตรวิสัย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
11 เกษตรวิสัย เหล่าหลวง ระดับดีเยี่ยม
12 จตุรพักตรพิมาน โคกล่าม ระดับดี
13 จตุรพักตรพิมาน ดงกลาง ระดับดีเยี่ยม
14 จตุรพักตรพิมาน ดงแดง ระดับดีเยี่ยม
15 จตุรพักตรพิมาน ดู่น้อย ระดับดี
16 จตุรพักตรพิมาน หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
17 จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม
18 จังหาร จังหาร ระดับดีเยี่ยม
19 จังหาร ดงสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
20 จังหาร ดินดำ ระดับดี
21 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ระดับพัฒนา
22 เชียงขวัญ บ้านเขือง ระดับดี
23 เชียงขวัญ พระเจ้า ระดับดี
24 เชียงขวัญ พระธาตุ ระดับดีเยี่ยม
25 เชียงขวัญ พลับพลา ระดับดีเยี่ยม
26 เชียงขวัญ หมูม้น ระดับดีเยี่ยม
27 ทุ่งเขาหลวง เทอดไทย ระดับดีเยี่ยม
28 ทุ่งเขาหลวง มะบ้า ระดับพื้นฐาน
29 ธวัชบุรี เขวาทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
30 ธวัชบุรี บึงนคร ระดับดีเยี่ยม
31 ธวัชบุรี ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
32 ธวัชบุรี มะอึ ระดับดี
33 ธวัชบุรี หนองพอก ระดับดีเยี่ยม
34 ปทุมรัตต์ ดอกล้ำ ระดับดีเยี่ยม
35 ปทุมรัตต์ โพนสูง ไม่ผ่านเกณฑ์
36 ปทุมรัตต์ สระบัว ระดับดีเยี่ยม
37 ปทุมรัตต์ หนองแคน ระดับดีเยี่ยม
38 พนมไพร กุดน้ำใส ระดับดีมาก
39 พนมไพร ค้อใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
40 พนมไพร โคกสว่าง ระดับดี
41 พนมไพร ชานุวรรณ ระดับดีเยี่ยม
42 พนมไพร นานวล ระดับดีเยี่ยม
43 พนมไพร พนมไพร ระดับดีเยี่ยม
44 พนมไพร โพธิ์ชัย ระดับดีมาก
45 พนมไพร โพธิ์ใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
46 พนมไพร วารีสวัสดิ์ ระดับดี
47 พนมไพร แสนสุข ระดับดีมาก
48 พนมไพร หนองทัพไทย ระดับดีเยี่ยม
49 โพธิ์ชัย ขามเบี้ย ระดับดีเยี่ยม
50 โพธิ์ชัย เชียงใหม่ ระดับดีเยี่ยม
51 โพธิ์ชัย ดอนโอง ระดับดีเยี่ยม
52 โพธิ์ชัย โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
53 โพธิ์ชัย สะอาด ระดับพัฒนา
54 โพธิ์ชัย หนองตาไก้ ระดับดีเยี่ยม
55 โพธิ์ชัย อัคคะคำ ระดับดีมาก
56 โพนทราย ท่าหาดยาว ระดับดี
57 โพนทราย โพนทราย ระดับดี
58 โพนทราย ยางคำ ระดับดี
59 โพนทราย ศรีสว่าง ระดับดีเยี่ยม
60 โพนทราย สามขา ไม่ผ่านเกณฑ์
61 โพนทอง นาอุดม ระดับดีเยี่ยม
62 โพนทอง โนนชัยศรี ไม่ผ่านเกณฑ์
63 โพนทอง พรมสวรรค์ ไม่ผ่านเกณฑ์
64 โพนทอง โพธิ์ศรีสว่าง ระดับดี
65 โพนทอง วังสามัคคี ระดับพื้นฐาน
66 โพนทอง สว่าง ระดับดีเยี่ยม
67 โพนทอง หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
68 โพนทอง อุ่มเม่า ระดับดีเยี่ยม
69 เมยวดี ชมสะอาด ระดับดีมาก
70 เมยวดี ชุมพร ระดับดีเยี่ยม
71 เมยวดี บุ่งเลิศ ระดับดีเยี่ยม
72 เมยวดี เมยวดี ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองร้อยเอ็ด ขอนแก่น ระดับดีมาก
74 เมืองร้อยเอ็ด แคนใหญ่ ระดับดี
75 เมืองร้อยเอ็ด ดงลาน ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองร้อยเอ็ด นาโพธิ์ ระดับดี
77 เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล ระดับดี
78 เมืองร้อยเอ็ด โนนรัง ระดับดีเยี่ยม
79 เมืองร้อยเอ็ด ปอภาร (ปอพาน) ระดับดีเยี่ยม
80 เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง ระดับดีเยี่ยม
81 เมืองร้อยเอ็ด สะอาดสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
82 เมืองร้อยเอ็ด สีแก้ว ระดับดีเยี่ยม
83 เมืองร้อยเอ็ด หนองแก้ว ระดับดีมาก
84 เมืองร้อยเอ็ด หนองแวง ระดับดี
85 เมืองร้อยเอ็ด เหนือเมือง ระดับดีเยี่ยม
86 เมืองสรวง คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
87 เมืองสรวง เมืองสรวง ระดับดี
88 ศรีสมเด็จ บ้านบาก ระดับดีเยี่ยม
89 ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย ระดับดีเยี่ยม
90 สุวรรณภูมิ จำปาขัน ระดับดีเยี่ยม
91 สุวรรณภูมิ ช้างเผือก ระดับดีเยี่ยม
92 สุวรรณภูมิ ดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
93 สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา ไม่ผ่านเกณฑ์
94 สุวรรณภูมิ ทุ่งศรีเมือง ระดับดีเยี่ยม
95 สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
96 สุวรรณภูมิ นาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
97 สุวรรณภูมิ น้ำคำ ระดับดีมาก
98 สุวรรณภูมิ บ่อพันขัน ระดับดีเยี่ยม
99 สุวรรณภูมิ เมืองทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
100 สุวรรณภูมิ สระคู ระดับดีเยี่ยม
101 สุวรรณภูมิ ห้วยหินลาด ระดับดีเยี่ยม
102 สุวรรณภูมิ หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม
103 สุวรรณภูมิ หัวโทน ระดับดีเยี่ยม
104 สุวรรณภูมิ หินกอง ระดับดีเยี่ยม
105 เสลภูมิ กลาง ระดับดีเยี่ยม
106 เสลภูมิ เกาะแก้ว ระดับดีมาก
107 เสลภูมิ ขวัญเมือง ระดับดีเยี่ยม
108 เสลภูมิ ขวาว ระดับดีเยี่ยม
109 เสลภูมิ ท่าม่วง ระดับดี
110 เสลภูมิ นางาม ระดับดีเยี่ยม
111 เสลภูมิ นาแซง ระดับดีเยี่ยม
112 เสลภูมิ นาเมือง ระดับดีเยี่ยม
113 เสลภูมิ นาเลิง ระดับดีเยี่ยม
114 เสลภูมิ บึงเกลือ ระดับดีมาก
115 เสลภูมิ พรสวรรค์ ระดับดีมาก
116 เสลภูมิ โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
117 เสลภูมิ ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
118 เสลภูมิ เมืองไพร ระดับดี
119 เสลภูมิ วังหลวง ระดับดีเยี่ยม
120 เสลภูมิ ศรีวิลัย ระดับดีเยี่ยม
121 เสลภูมิ หนองหลวง ไม่ผ่านเกณฑ์
122 เสลภูมิ เหล่าน้อย ระดับดีเยี่ยม
123 หนองพอก กกโพธิ์ ระดับดีมาก
124 หนองพอก โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
125 หนองพอก ภูเขาทอง ระดับดีเยี่ยม
126 หนองฮี ดูกอึ่ง ระดับดี
127 หนองฮี เด่นราษฎร์ ระดับดี
128 อาจสามารถ บ้านแจ้ง ระดับดี
129 อาจสามารถ บ้านดู่ ระดับดีเยี่ยม
130 อาจสามารถ หนองหมื่นถ่าน ระดับดีมาก
131 อาจสามารถ หน่อม ระดับดีเยี่ยม
132 อาจสามารถ อาจสามารถ ระดับดีเยี่ยม