รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด มหาสารคาม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรวิชัย กุดใส้จ่อ ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
3 กันทรวิชัย ขามเรียง ระดับดีเยี่ยม
4 กันทรวิชัย เขวาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
5 กันทรวิชัย ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
6 กุดรัง กุดรัง ระดับดีเยี่ยม
7 กุดรัง นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
8 กุดรัง เลิงแฝก ระดับดีเยี่ยม
9 กุดรัง ห้วยเตย ระดับดีมาก
10 แกดำ โนนภิบาล ระดับดีเยี่ยม
11 แกดำ มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
12 แกดำ วังแสง ระดับดีเยี่ยม
13 แกดำ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
14 โกสุมพิสัย เขื่อน ระดับดีเยี่ยม
15 โกสุมพิสัย แพง ระดับดีเยี่ยม
16 โกสุมพิสัย ยางน้อย ระดับดีเยี่ยม
17 โกสุมพิสัย วังยาว ไม่ผ่านเกณฑ์
18 โกสุมพิสัย หนองกุงสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
19 โกสุมพิสัย หนองบัว ไม่ผ่านเกณฑ์
20 โกสุมพิสัย หัวขวาง ระดับดีเยี่ยม
21 โกสุมพิสัย เหล่า ระดับดีมาก
22 โกสุมพิสัย แห่ใต้ ระดับดีมาก
23 ชื่นชม กุดปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
24 ชื่นชม ชื่นชม ระดับดีมาก
25 ชื่นชม หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
26 ชื่นชม เหล่าดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
27 เชียงยืน ดอนเงิน ระดับดีเยี่ยม
28 เชียงยืน นาทอง ระดับดีเยี่ยม
29 เชียงยืน โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
30 เชียงยืน เสือเฒ่า ระดับดีเยี่ยม
31 นาเชือก เขวาไร่ ระดับดีเยี่ยม
32 นาเชือก นาเชือก ระดับดีเยี่ยม
33 นาเชือก หนองแดง ระดับดีมาก
34 นาเชือก หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
35 นาเชือก หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
36 นาดูน กู่สันตรัตน์ ระดับดีเยี่ยม
37 นาดูน ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
38 นาดูน นาดูน ระดับดีเยี่ยม
39 นาดูน พระธาตุ ระดับดีเยี่ยม
40 นาดูน หนองไผ่ ระดับดีมาก
41 บรบือ กำพี้ ระดับดี
42 บรบือ โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
43 บรบือ โนนราษี ระดับดีมาก
44 บรบือ บ่อใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
45 บรบือ วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
46 บรบือ หนองโก ระดับดีเยี่ยม
47 บรบือ หนองจิก ระดับดีเยี่ยม
48 บรบือ หนองม่วง ระดับดีมาก
49 พยัคฆภูมิพิสัย ก้ามปู ระดับดี
50 พยัคฆภูมิพิสัย เม็กดำ ระดับดีเยี่ยม
51 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเตา ระดับดีเยี่ยม
52 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือ ระดับดีเยี่ยม
53 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงชัย ระดับดีเยี่ยม
54 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงสะอาด ระดับดีเยี่ยม
55 พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัว ไม่ผ่านเกณฑ์
56 เมืองมหาสารคาม เกิ้ง ระดับดีเยี่ยม
57 เมืองมหาสารคาม โคกก่อ ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองมหาสารคาม ดอนหว่าน ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองมหาสารคาม ท่าตูม ระดับดีเยี่ยม
60 เมืองมหาสารคาม ลาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
61 เมืองมหาสารคาม หนองโน ระดับดีมาก
62 เมืองมหาสารคาม ห้วยแอ่ง ระดับดีเยี่ยม
63 ยางสีสุราช บ้านกู่ ระดับดีเยี่ยม
64 ยางสีสุราช ยางสีสุราช ระดับดีเยี่ยม
65 ยางสีสุราช แวงดง ระดับดีเยี่ยม
66 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ระดับดีเยี่ยม
67 วาปีปทุม โคกสีทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
68 วาปีปทุม ดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
69 วาปีปทุม นาข่า ระดับดีเยี่ยม
70 วาปีปทุม ประชาพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
71 วาปีปทุม โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
72 วาปีปทุม เสือโก้ก ระดับดีเยี่ยม
73 วาปีปทุม หนองทุ่ม ระดับดีมาก
74 วาปีปทุม หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม